Usługi dodatkowe - odpłatność

Wysokość opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

 • worek na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości  -  4,00 zł/worek,
 • transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych odpowiednio przygotowanych do załadunku, z nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 9,50 zł/km,
 • załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych transportowanych do PSZOK-u - 48,00 zł/rg (liczony jako iloczyn liczby osób ładujących odpady i czasu załadunku),
 • interwencyjny odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (dwa razy w ciągu roku) -  173,00 zł/m3,
 • dodatkowy worek na „Metale i tworzywa sztuczne” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”)  -  0,60 zł/worek,
 • dodatkowy worek na „Szkło” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”)  -  0,60 zł/worek,
 • dodatkowy worek na „Papier” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”)  -  0,60 zł/worek,
 • dodatkowy worek na odpady „Bio” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”)  -  0,60 zł/worek,
 • przyjęcie odpadów remontowo - budowlanych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów -  380,00 zł/m3,
 • przyjęcie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych pochodzących z części nieruchomości, która jest niezamieszkała i na której powstają odpady komunalne w PSZOK-u -  30,00 zł/m3,
 • przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z części nieruchomości, która jest niezamieszkała i na której powstają odpady komunalne w PSZOK-u -  380,00 zł/m3,
 • przyjęcie trawy, liści, gałęzi pochodzących z części nieruchomości, która jest niezamieszkała i na której powstają odpady komunalne w PSZOK-u  -  116,00 zł/m3,
 • przyjęcie zużytych opon od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów, a także pochodzących z części nieruchomości, która jest niezamieszkała i na której powstają odpady komunalne w PSZOK-u:
      a) do 17 cali  -  10,00 zł/szt.,
      b) powyżej 17 cali  -  25,00 zł/szt.