Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

27.12.2019 r.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek Wn-W

Załącznik nr 2 – oświadczenie w sprawie statusu Wnioskodawcy;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;
Załącznik nr 4 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
Załącznik nr 5 – oświadczenie poręczyciela;
Załącznik nr 6 – oświadczenie o niezatrudnianiu pracownika w okresie 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy;
Załącznik nr 7 – oświadczenie o łącznej pomocy de minimis.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Nie dotyczy
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Kopernika 16, tel. 17 875 46 55 oraz 17 875 46 64
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Prezydent Miasta Rzeszowa pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

8. Uwagi


 I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 
II. Postanowienia ogólne.
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
2) osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Miasta Rzeszowa, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, której niepełnosprawność potwierdza co najmniej jedno z orzeczeń, o których mowa w ustawie w art. 1, art. 3, art. 4a, art. 5, art. 5a, lub w art.62.
3) przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie artykułu 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
4) rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
5) stanowisku pracy – oznacza to zlokalizowaną w Rzeszowie przestrzeń pracy, w której pracownik wykonuje pracę wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, mogące przetrwać przez okres trwania umowy;
6) urzędzie – oznacza to Urząd Miasta Rzeszowa;
7) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób;
8) wnioskodawcy – oznacza to pracodawcę, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, prowadzącego działalność gospodarczą nie krócej niż przez
12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku;
9) wniosku – oznacza to Wniosek Wn-W o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, w brzemieniu określonym Rozporządzeniem, wraz z załącznikami wymienionymi w części III.3. zasad;
10) zasadach – oznacza to „Zasady zwrotu pracodawcy – ze środków PFRON – kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”;
11) zwrocie kosztów – oznacza to zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 
III. Warunki ubiegania się i przyznawania środków.
1. Wnioskodawcy mogą zostać przyznane środki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, pod warunkiem:
1) niezatrudniania tej osoby przez wnioskodawcę w okresie co najmniej 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy o refundację kosztów;
2) nieotrzymania, w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, środków PFRON na ten cel dla zatrudnianej osoby.
2. Przyznanie środków uzależnione jest od posiadania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa środków na ten cel.
3. Wnioskodawca składa w urzędzie kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek (część I) oraz:
1) aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w bloku B wniosku;
2) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe, w przypadku podmiotów sporządzających bilans (w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż 2 lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy), w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostanie 2 lata (w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż 2 lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy) wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego;
3) w przypadku wystąpienia zobowiązań budżetowych (pozycja 69. Wniosku Wn-W), należy wyjaśnić przyczynę ich powstania;
4) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych;
5) oświadczenie w sprawie statusu wnioskodawcy (załącznik nr 2 do zasad);
6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3 do zasad);
7) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 do zasad);
8) informację o stanie zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy (dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).
4. Załączniki składane do wniosku uznaje się za ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich wystawienia.
5. W przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osoby przez niego upoważnione.
6. O środki nie może ubiegać się wnioskodawca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku nie wywiązał się z warunków podpisanej umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
7. Pierwszeństwo w ubieganiu się o zwrot kosztów mają wnioskodawcy, którzy nie korzystali ze środków funduszu na ten cel.
8. W celu potwierdzenia danych przedstawianych przez wnioskodawcę, Prezydent Miasta Rzeszowa może żądać złożenia dodatkowych dokumentów.
 
IV. Szczegółowe zasady dotyczące ustanawiania zabezpieczenia.
1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków to:
1) blokada rachunku bankowego;
2) gwarancja bankowa;
3) poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych;
4) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
5) zastaw na prawach lub rzeczach;
6) weksel z poręczeniem wekslowym (awal).
2. Wnioskodawca wskazuje proponowaną formę zabezpieczenia we wniosku.
3. Akceptacja formy zabezpieczenia należy do Prezydenta Miasta Rzeszowa, który czuwa nad poprawnością jej ustanowienia. Biorąc pod uwagę wysokość wnioskowanych środków, Prezydent Miasta Rzeszowa może wskazać inny sposób zabezpieczenia.
4. Przy zabezpieczeniu poręczeniem cywilnym lub wekslem z poręczeniem wekslowym (awal), poręczycielem może być:
1) osoba fizyczna w wieku do 67 lat osiągająca stały, miesięczny dochód w wysokości co najmniej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego wg danych z komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) - aktualne dane dostępne na stronie: www.pfron.org.pl, z zastrzeżeniem, że:
a) osoba fizyczna, zatrudniona minimum na 3 lata lub na czas nieokreślony albo posiada prawo do emerytury lub renty stałej, która przedłożyła staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, oraz nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do zasad), poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa;
b) poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa;
c) suma miesięcznych dochodów poręczycieli nie może być niższa niż 20% kwoty przyznanych środków;
d) bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów, wymaganych jest co najmniej 2 poręczycieli.
2) podmiot gospodarczy nie będący w stanie likwidacji lub upadłości (indywidualna działalność gospodarcza, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, osoby prawne), którego zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów:
a) potwierdzenie formy prawnej prowadzonej przez poręczyciela działalności gospodarczej;
b) zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłatach;
c) opinia bankowa o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
d) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach roczne rozliczenie podatkowe, z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy.
3) poręczycielem nie może być:
a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
b) współmałżonek wnioskodawcy lub współmałżonek poręczyciela;
c) osoba będąca poręczycielem w innej umowie, realizowanej przez Wydział Zdrowia urzędu;
d) osoba zatrudniona przez wnioskodawcę;
5. W przypadku blokady rachunku bankowego zabezpieczeniem jest blokada środków na koncie, w kwocie wynikającej z umowy, powiększona o 30%.
6. W przypadku aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika kwota zabezpieczenia wynosi nie mniej niż 200% przyznanych środków PFRON zaś termin dochodzenia wierzytelności nie może być krótszy niż 10 lat.
7. Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi wnioskodawca.
8. Od dokonania zabezpieczenia, urząd uzależnia wypłacenie zwrotu kosztów.
 
V. Sposób prowadzenia negocjacji.
1. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatruje kompletny wniosek Wn-W część I w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta Rzeszowa prowadzi negocjacje w formie pisemnej, informując wnioskodawcę o propozycji przyznanych środków.
1) w przypadku akceptacji propozycji, o której mowa w ust. 2, wnioskodawca – w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 2, składa do urzędu pismo o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa warunki umowy (wzór umowy – załącznik nr 1) oraz: precyzuje ilość i rodzaj planowanych zakupów wraz z przedstawieniem co najmniej 2 ofert cenowych wraz ze wskazaniem wyboru konkretnej oferty.
2) w przypadku odmowy akceptacji propozycji, o której mowa w ust. 2, wnioskodawca – w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, składa do urzędu pismo, w którym przedstawia inne od zaproponowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa warunki, bądź składa rezygnację z zawarcia umowy.
3) Prezydent Miasta Rzeszowa dokonuje analizy przedstawionych przez wnioskodawcę alternatywnych warunków zawarcia umowy i zajmuje stanowisko w terminie 14 dni.
3. Stanowisko, o którym mowa w części V.2.3. zasad jest ostateczne i nie podlega dalszej negocjacji.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca otrzymuje informację o stanowisku Prezydenta Miasta Rzeszowa wraz z uzasadnieniem.
 
VI. Szczegółowe warunki ubiegania się o zwrot kosztów
1. Prezydent Miasta Rzeszowa dokonuje zwrotu kosztów poniesionych po podpisaniu umowy na podstawie złożonego wniosku Wn–W część II wraz z kompletem dokumentów,
w szczególności:
1) kopiami dokumentów świadczących o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (skierowaniem do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, umową o pracę);
2) oświadczeniem o niezatrudnianiu pracownika w okresie 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy oraz nieotrzymaniu, w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, środków PFRON na refundację stanowiska pracy dla tej osoby (wzór oświadczenia – Załącznik nr 6);
3) fakturami, rachunkami, umowami cywilno-prawnymi (wymagana jest wycena rzeczoznawcy) z udokumentowaniem sposobu płatności, wystawionych lub zawartych po dniu podpisania umowy a dotyczących kosztów zakupu lub wytworzenia (wymagana jest ocena techniczna wraz z dokonaną przez rzeczoznawcę wyceną) wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę zatrudniona przez wnioskodawcę osoba niepełnosprawna, w przypadku wyposażenia stanowiska pracy w środek transportu, w terminie 30 dni od dokonania zakupu środka transportu, należy dokonać rejestracji pojazdu we właściwym wydziale komunikacji,
4) oświadczeniem o łącznej pomocy de minimis (wzór oświadczenia – Załącznik nr 7);
5) pozytywną opinią państwowej inspekcji pracy o przystosowaniu dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku;
6) dokumentami świadczącymi o dokonaniu zabezpieczenia zwrotu kosztów.
2. Prezydent Miasta Rzeszowa może żądać przedstawienia innych, koniecznych do dokonania zwrotu kosztów, dokumentów.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest podatnikiem VAT, do ustalenia wysokości zwrotu kosztów przyjmuje się kwoty netto, wynikające z dokumentów, o których mowa w części VI.1.3. zasad, chyba że wnioskodawca oświadczy, iż będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
4. Urząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdym czasie wizyty monitorującej u wnioskodawcy, a w szczególności przed przekazaniem zwrotu kosztów.
5. Umowa wygasa w przypadku:
1) nieutworzenia przez wnioskodawcę stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w terminie   określonym w umowie;
2) nieprzedstawienia do 15 grudnia roku, w którym pomoc została udzielona, dokumentów określonych w części VI.1 zasad.
6. Termin, o którym mowa w części VI.5.1 zasad może ulec przedłużeniu na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy do 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 15 listopada roku w którym pomoc została udzielona, jeżeli nieprzedstawienie dokumentów świadczących o utworzeniu stanowiska pracy następuje z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.
 
VII. Informacje dodatkowe.
1. Zasady stanowią uzupełnienie dla ustawy i rozporządzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Prezydent Miasta Rzeszowa może odstąpić lub wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania zasad, jeżeli przyczyni się to do realizacji celu nadrzędnego, jakim jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
2. Refundacja może być przyznawana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz UEL 352 z 24 grudnia 2013 r., str.1), rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UEL 352 z 24 grudnia 2013 r., str.9), albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej uzyskanej pomocy przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.
4. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – wzór Umowy;
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie w sprawie statusu Wnioskodawcy;
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;
4) Załącznik nr 4 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
5) Załącznik nr 5 – oświadczenie poręczyciela;
6) Załącznik nr 6 – oświadczenie o niezatrudnianiu pracownika w okresie 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy;
7) Załącznik nr 7 – oświadczenie o łącznej pomocy de minimis.
5. Miejsce składania wniosków: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Kopernika 16, tel. 17 875 46 55 oraz 17 875 46 64.
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO informuje, co następuje:
1. ADMINISTRATOR DANYCH: Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów dane kontaktowe: tel. 17 875-41-00,e-mail umrz@erzeszow.pl.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Inspektor Danych Osobowych tel. 17 875 44 99, e-mail: iod@erzeszow.pl.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy.
4. ODBIORCY DANYCH. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa do udostępniania im danych osobowych (w szczególności: Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnoprawnych, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Policja, Prokuratura, Sądy).
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do:
- żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych;
- sprostowania swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów.
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. CEL PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest wymogiem ustawowym w celu korzystania ze świadczeń i usług oraz zawierania umów wynikających z przepisów ustaw stosowanych w ramach realizacji zadań Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia. Odmowa podania danych będzie wiązać się z rezygnacją ze świadczenia usług przez tut. Urząd.
9. POZOSTAŁE USTALENIA: Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Dane karty usług
Opracował Maciej Magnowski 27.12.2019 r.
Zatwierdził Renata Żukowska 27.12.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Maciej Magnowski 27.12.2019 r.
Załączniki: