Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa


Miejsce wydawania dokumentów:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa


Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Wniosek


2. Załączniki:

1)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły   za zgodność z oryginałem;

2)     zaświadczenie dyrektora szkoły o:

  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3)     kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4)     kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Informacje o opłatach:
Brak opłat

Termin załatwienia sprawy:

  • do 31 sierpnia w przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca
  • do 31 grudnia w przypadku wniosków złożonych do 31 października


Podstawa prawna:

  • Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni do Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Załączniki: