Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa jako Organu Gminy

Zarządzenie Nr VIII/1469/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Załączniki: