Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Księgowości

Przyjmowanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy terenów, przekształceniowych, sprzedaży i zwrotów nieruchomości

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Przyjmowanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy terenów, przekształceniowych, sprzedaży i zwrotów nieruchomości
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Nie dotyczy
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Nie dotyczy
4. Miejsce złożenia dokumentów
Nie dotyczy
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Opłat można dokonać w godzinach otwarcia kasy BGM tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,  środa od 7.30 do 16.00.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za dany rok płatne do 31 marca bez wezwania, opłaty przekształceniowe – za 2019 r – płatne w terminie do 29 lutego 2020 r, w kolejnych latach do 31 marca danego roku.

Pozostałe opłaty płatne są w terminie zgodnym z zawartą umowa lub decyzją.

Wpłat można dokonywać również  przelewem na rachunek Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Pl. Ofiar Getta 3 nr: 87 1020 4391 0000 6902 0144 9842 ( grunty Gminy) , lub rachunek 83 1020 4391 0000 6602 0144 9867 ( grunty Skarbu Państwa).

Od niezapłaconych w terminie opłat doliczone są odsetki ustawowe.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 2204 /,
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / Dz.U. z 2018 r poz. 1314 /,
  3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów        / Dz.U. z 2019 r poz. 916 /.
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Dorota Surdel 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Dorota Surdel