Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i Urządzeniami

Wydawanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Wydawanie informacji o wysokości

 opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Dyrektorowi Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa na piśmie zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa).

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty - zał. 7

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, sekretariat (pokój nr 22).
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
  1. Uchwałą Nr II/34/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. wyrażona została zgoda na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia. Wysokość tej bonifikaty wynosi:

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

50% - w drugim roku po przekształceniu,

40% - w trzecim roku po przekształceniu,

30% - w czwartym roku po przekształceniu,

20% - w piątym roku po przekształceniu,

10% - w szóstym roku po przekształceniu.

 

Wobec treści art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 poz. 916 z późn.  zm.)  w sytuacji nieotrzymania   zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa wieczystego we własność, po otrzymaniu przedmiotowego zaświadczenia może Pan/Pani wnieść opłatę jednorazową po 31 grudnia 2019 r. z zachowaniem bonifikaty przysługującej jak w roku 2019 w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania informacji o opłacie jednorazowej, o którą trzeba się ponownie zwrócić po doręczeniu zaświadczenia.

 

  1. Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym

– będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w pkt. 7 i 8, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

 

  1. Właściciele gruntu, którzy otrzymali zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przed 1 grudnia 2019r., i zwrócili się z pisemnym wnioskiem o naliczenie opłaty jednorazowej w roku 2019, termin uiszczenia wpłaty minął w dniu 31 grudnia 2019 r. W razie braku przedmiotowej wpłaty w 2019 r. a zamiarem jej późniejszego uiszczenia, należy ponownie zwrócić się z wnioskiem o informację o opłacie jednorazowej z udzieleniem bonifikaty, która zostanie naliczona w wysokości obowiązującej na dzień złożenia ponownego wniosku.
Termin załatwienia sprawy – 14 dni.
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
  2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
  3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.
8. Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Oddział   gospodarki  lokalami, budowlami i urządzeniami     

I  piętro pokój nr  11   tel.  (17)  875 47 12
Dane karty usług
Opracował Joanna Błaszczak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Błaszczak
Załączniki: