Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i Urządzeniami

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydawane są z urzędu lub na wniosek strony.

Wniosek o wydanie zaświadczenia - zał.6
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

3. Opłaty


Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołącza się potwierdzenie wniesienia opłat skarbowej w wysokości 50 zł.

Opłatę skarbową można dokonać:

  1. Przelewem na konto:

       RACHUNEK BANKOWY – OPŁATA SKARBOWA

       PKO BP S.A. O/RZESZÓW

      17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

  1. W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei1, ul. Kopernika 15, pl. Ofiar Getta 7
4. Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, sekretariat (pokój nr 22).
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
  1. Z urzędu – w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (zaświadczenia będą wydawane również w roku 2020).
  2. Na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
  3. Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal lub właściciela  gruntu, uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy  od dnia doręczenia zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty. Organ załatwia sprawę w formie decyzji.
7. Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
  2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówUstawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.
8. Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Oddział   gospodarki  lokalami, budowlami i urządzeniami     

I  piętro pokój nr  11   tel.  (17)  875 47 12
Dane karty usług
Opracował Joanna Błaszczak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Błaszczak

Załączniki: