Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i Urządzeniami

Najem lokalu mieszkalnego z tytuły wypowiedzenia 3 - letniego

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Najem lokalu mieszkalnego z tytuły wypowiedzenia 3 - letniego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek mieszkaniowy - wypowiedzenia 3 letnie :

 Wniosek mieszkaniowy - wypowiedzenia 3 letnie - zał.5

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, sekretariat (pokój nr 22).
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 1 miesiąca.

Dotyczy osób którym właściciel lokalu wypowiedział umowę najmu  z zachowaniem 3-letniego terminu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
Uchwała Nr XIX/13/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Rzeszowa osobom, które otrzymały 3 – letnie wypowiedzenie umów najmu.
8. Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Oddział   gospodarki  lokalami, budowlami i urządzeniami     

I  piętro pokój nr  11   tel.  (17)  875 47 12
Dane karty usług
Opracował Joanna Błaszczak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Błaszczak

Załączniki: