Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i Urządzeniami

Obniżka czynszu

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Obniżka czynszu
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Podanie strony o obniżkę czynszu.

Do podania należy dołączyć:

  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji;
Deklaracja o dochodach - zał.2
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, sekretariat (pokój nr 22).
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 1 miesiąca.
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
Uchwała Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów ( Dz. Urz. Wojew. Podk.  z dnia 8 października   2013 r. poz. 3332 )
8. Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Oddział   gospodarki  lokalami, budowlami i urządzeniami     

I  piętro pokój nr  11   tel.  (17)  875 47 12
Dane karty usług
Opracował Joanna Błaszczak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Błaszczak
Załączniki: