Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i Urządzeniami

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Podanie strony o ponowne zawarcie umowy najmu w związku z uregulowaniem zadłużenia czynszowego. Do podania należy dołączyć:

  • zaświadczenie o braku zaległości (wystawia administrator budynku),
  • umowę najmu,
  • wypowiedzenie umowy najmu
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, sekretariat (pokój nr 22).
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 1 miesiąca.
6. Tryb odwoławczy
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, sekretariat                (pokój nr 22).
7. Podstawa prawna
  • 16 Uchwały Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów ( Dz. Urz. Wojew. Podk.  z dnia 8 października   2013 r. poz. 3332 )

oraz uchwały zmieniające powyższą Uchwałę:

  • Uchwała Nr XXIV/521/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów
  • Uchwała Nr XXXV/759/2016 Rady Miasta Rzeszowa Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa                       Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów
  • Uchwała Nr XL /858/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów
  • Uchwała Nr XLIV /954/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów
8. Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Oddział   gospodarki  lokalami, budowlami i urządzeniami     

I  piętro pokój nr  11   tel.  (17)  875 47 12
Dane karty usług
Opracował Joanna Błaszczak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Błaszczak