Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i Urządzeniami

Zamiana mieszkań

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Zamiana mieszkań
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o zamianę mieszkania :

 Wniosek o zamianę mieszkania – zał. 4

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, sekretariat (pokój nr 22).
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 1 miesiąca.
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1309),
  2. Uchwała Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów ( Dz. Urz. Wojew. Podk.  z dnia 8 października   2013 r. poz. 3332 )

oraz uchwały zmieniające powyższą Uchwałę:

  • Uchwała Nr XXIV/521/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów
  • Uchwała Nr XXXV/759/2016 Rady Miasta Rzeszowa Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów
  • Uchwała Nr XL /858/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów
Uchwała Nr XLIV /954/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów
8. Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Oddział   gospodarki  lokalami, budowlami i urządzeniami     

I  piętro pokój nr  11   tel.  (17)  875 47 12
Dane karty usług
Opracował Joanna Błaszczak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Błaszczak

Załączniki: