Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością gruntową

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-10-09

Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością gruntową
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o ustanowienie służebności gruntowej określa się: treść służebności, oznaczenie nieruchomości obciążanej według danychz ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, powierzchnię proponowanej do ustanowienia służebności; oznaczenie nieruchomości władnącej według danych
z ewidencji gruntów i budynkówi księgi wieczystej.

Formularze dostępne: Wniosek o obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością gruntową(zał. 8)

Załączniki: Aktualna mapa zasadnicza z zaznaczonym terenem wnioskowanym do ustanowienia służebności, aktualny odpis lub wydruk z księgi wieczystej dla nieruchomości władnącej. W przypadku braku księgi wieczystej dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Wnioskodawca z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ponosi następujące koszty:

-   Operatu szacunkowego,

-   Dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przeznaczonej do wpisu ograniczonego prawa rzeczowego prawa do księgi wieczystej,

-   Wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jako świadczenia jednorazowego,

-   Aktu notarialnego,

-   Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Protokół do oświadczenia o ustanowienie służebności gruntowej wydawany jest wnioskodawcą
w siedzibie Biura.

Termin załatwienia sprawy do 6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.

6. Tryb odwoławczy
Jeżeli nie jest możliwe ustanowienie służebności gruntowej w drodze dobrowolnego porozumienia stron (umowy), właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie cywilne przeciwko Gminie Miasto Rzeszów, oparte na art. 145 kodeksu cywilnego.
7. Podstawa prawna
 1. 245, art. 285 - art. 295 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny,
 2. 13 ust. 1, art. 14 ust. 2, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 3. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
8. Uwagi
W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: wniesienia zadatku na poczet wykonania operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy/oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej jest protokół uzgodnień oraz uiszczenie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.
Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-10-01
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-10-09
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak
Załączniki:
  Zał. 8 (35,50 kB)
  załączył Witold Żak, Redaktor
  data dodania 2020-10-14 22:32
  ilość pobrań 16