Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Ustalanie dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkowania wieczystego z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania i zabudowy nieruchomości.

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-10-09

Ustalanie dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkowania wieczystego z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania i zabudowy nieruchomości.
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Postępowanie administracyjne wszczynane jest z urzędu.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                        -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalonych
w umowie lub decyzji. Opłaty za dany rok wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł.

https://bip.erzeszow.pl/pl/343-podatki-i-oplaty-lokalne/4406-oplaty-skarbowe.html#tresc
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W przypadku niedotrzymania terminu jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy /terminu rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy/ zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste, przedłużonego terminu lub terminu dodatkowego mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę ustala Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze decyzji. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalonych w umowie lub decyzji.Opłaty za dany rok wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku
6. Tryb odwoławczy
Zgodnie z art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji ustalającej dodatkową opłatę przysługuje użytkownikowi wieczystemu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie /35-102 Rzeszów, ul. Miedziana 4a/ za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Podstawa prawna
Art. 63 ust. 2, ust. 3 i ust.4, art. 64 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
8. Uwagi

Nie pobiera się dodatkowych opłat rocznych w razie:

  1. niewybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze, na którym nieruchomość gruntowa jest położona, jeżeli do wybudowania tych urządzeń był zobowiązany właściwy organ, a ich brak uniemożliwiałby korzystanie z obiektów, do których wybudowania został zobowiązany użytkownik wieczysty na podstawie umowy lub decyzji;
  2. złożenia do właściwego organu wniosku o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-10-01
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-10-09
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak