Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Przedłużenie terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub wyznaczenie terminu dodatkowego

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Przedłużenie terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub wyznaczenie terminu dodatkowego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o przedłużanie terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub wyznaczanie terminu dodatkowego określa: oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, przyczyny niedotrzymania terminów: zabudowy, zagospodarowania działki.

Formularze dostępne:  Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub wyznaczenie terminu dodatkowego.doc – zał. 5

Załączniki: Umowy użytkowania wieczystego lub ostateczne decyzje administracyjne o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków z klauzulą o przeznaczeniu do wpisu w księgach wieczystych, kopia mapy ewidencyjnej, dokumenty potwierdzające, że termin zagospodarowania, zabudowy nieruchomości gruntowej nie mógł zostać dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego, w przypadku osób prawnych odpis z KRS.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                        -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Wnioskodawca ponosi koszty:

-          Aktu notarialnego,

-          Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy o przedłużanie terminu zabudowy i zagospodarowania działki lub wyznaczanie terminu dodatkowego użytkowania wieczystego jest protokół uzgodnień. Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Termin załatwienia sprawy do 60 dni od daty złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie dotyczy. W przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę. Z uwagi na cywilno - prawny charakter użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty może wystąpić do sądu powszechnego ze stosownym pozwem przeciwko Gminie Miasto Rzeszów.
7. Podstawa prawna
Art. 62 ust. 1 i 4, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

8. Uwagi
Protokół z rokowań doręczany jest użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w siedzibie Biura.
Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak
Załączniki:
  • Zał. 5 (37,50 kB)

    załączył: Witold Żak, Redaktor dnia 2020-10-14 22:28 Liczba pobrań: 2