Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w dzierżawę /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-10-09

Oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w dzierżawę /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w dzierżawę /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/ – zał. 2

Wniosek o przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/ - zał. 3

Załączniki: Kopia mapy zasadniczej z oznaczonym terenem wnioskowanym do wydzierżawienia lub najmu.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty
Dzierżawca lub najemca jest zobowiązany do uiszczania Gminie Miasto Rzeszów czynszu, który uzależniony jest od położenia nieruchomości oraz celu, na jaki nieruchomość jest dzierżawiona/wynajmowana. Czynsz podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku wskaźnika dodatniego.
4. Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Zawarcie umowy dzierżawy/najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Umowę dzierżawy/najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli dzierżawcą najemcą nieruchomości jest: organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie ogrodowe, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, ale nieprzekraczający czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jeżeli najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest partner prywatny lub spółka. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Termin załatwienia sprawy do 120 dni od złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy. W przypadku odmowy pismo Biura kończy sprawę.
7. Podstawa prawna
 1. art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. art. 659 – art. 679 i art. 693 – art. 709 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.
 3. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
8. Uwagi
W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów
o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-10-01
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-10-09
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak

Załączniki:
  Zał. 2 (35,00 kB)
  załączył Witold Żak, Redaktor
  data dodania 2020-10-14 22:25
  ilość pobrań 17
  Zał. 3 (36,50 kB)
  załączył Witold Żak, Redaktor
  data dodania 2020-10-14 22:25
  ilość pobrań 10