Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w dzierżawę /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w dzierżawę /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o dzierżawę określa się:
oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, powierzchnię nieruchomości proponowanej do dzierżawy, cel dzierżawy, okres dzierżawy.

Formularze dostępne:

  1. Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w dzierżawę /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/ – zał. 2
  2. Wniosek o przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów  /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/ - zał. 3
Załączniki: Kopia aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczonym terenem wnioskowanym do wydzierżawienia.
W przypadku osób prawnych odpis z KRS. Przy ubieganiu się o dzierżawę gruntu pod lokalizację obiektów budowlanych wymagane jest przedłożenie uwierzytelnionej kopii ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Do przedłużenia umowy dzierżawy gruntu, na którym usytuowano obiekty budowlane, konieczne jest przedłożenie uwierzytelnionej kopii decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz aktualne zdjęcie obiektu oraz dzierżawionej nieruchomości.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty
Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania Wydzierżawiającemu czynszu, który uzależniony jest od położenia nieruchomości oraz celu, na jaki nieruchomość jest dzierżawiona. Czynsz podlega corocznej waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Umowę dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Termin załatwienia sprawy do 120 dni od złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy. W przypadku odmowy pismo Biura kończy sprawę.
7. Podstawa prawna

1.art. 693 – art. 709 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.

2.art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3.art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
8. Uwagi

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą
o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Zajęcie pasa drogi publicznej:

http://www.mzdiz.erzeszow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=160

Place targowe:  http://www.matip.ires.pl/16341/16341/
Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak
Załączniki:
  • Zał. 2 (35,00 kB)

    załączył: Witold Żak, Redaktor dnia 2020-10-14 22:25 Liczba pobrań: 5

  • Zał. 3 (36,50 kB)

    załączył: Witold Żak, Redaktor dnia 2020-10-14 22:25 Liczba pobrań: 2