Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2022-01-26

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub
wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających dla osób fizycznych i dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Do wniosku należy dołączyć:

decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;
zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
w przypadku żłobków - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;
w przypadku klubów dziecięcych - pozytywna opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;
pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu, chyba że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych.


UWAGA:
Wydanie ww. decyzji następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

2. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (w przypadku aktualizacji danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych).

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0


3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (w przypadku zakończenia działalności).

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

UWAGA:
Prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Rejestr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonujących na terenie Miasta Rzeszowa prowadzi Prezydent Rzeszowa przy użyciu systemu informatycznego.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa https://bip.erzeszow.pl/pl/264-biuro-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej-i-zezwolen/2071-rejestry/2073-rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.html

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak. Wyłącznie poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl/ w module E-wnioski.
3. Opłaty

Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 300 zł, która stanowi dochód własny gminy.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.


Wpłat z tytułu opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
Rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.
nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525


w tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie: Wpis do rejestru żłobków

4. Miejsce złożenia dokumentów

Rejestr prowadzi Prezydent Miasta Rzeszowa.
Wnioski składa się wyłącznie poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl/ w module E-wnioski.

Kontakt:

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów


Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1. Wpis do rejestru. Prezydent Rzeszowa, po potwierdzeniu spełnienia warunków do dokonania wpisu do rejestru wydaje w terminie 7 dni zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 • datę i numer wpisu do rejestru;
 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Zmiany w rejestrze. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych i informacji zawartych w rejestrze - w terminie 14 dni.
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do dokonania zmian w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po otrzymaniu informacji organ prowadzący dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenia uwzględniające te zmiany.


3. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

4. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

UWAGA:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku).

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

6. Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
7. Podstawa prawna
8. Uwagi

We właściwym rejestrze publicznym (CEIDG, KRS) identyfikującym podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, należy wprowadzić dodatkowy adres wykonywania działalności gospodarczej – siedziby żłobka.  

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Dorota Motyka 2022-01-26
Zatwierdził Agnieszka Czyż-Byjoś 2022-01-26
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Barbara Żurek