Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Zaszeregowanie do ewidencji innych obiektów hotelarskich-pola biwakowe

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-23

Zaszeregowanie do ewidencji innych obiektów hotelarskich
- pola biwakowe
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów zaszeregowanie do ewidencji innych obiektów hotelarskich – pola biwakowe prowadzi Prezydent Miasta Rzeszowa

1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe na terenie Gminy Miasto Rzeszów

2. Opis obiektu

3. Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON przedsiębiorcy wydany przez właściwy Urząd Statystyczny oraz o posiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

4. Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe. (Opłata wynosi 100 zł).

5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych obiektu

6. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zaszeregowanym do ewidencji innych obiektów hotelarskich – pola biwakowe ma obowiązek przekazywania informacji do Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego;
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie;
 • zmianie nazwy obiektu lub zmiany danych teleadresowych.

7. Oświadczenie dotyczące danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty

1. Opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu

 • 100 zł dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

Opłaty należy uiścić przed dokonaniem oceny na konto:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.
nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

W tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie: Wpis do rejestru obiektów hotelarskich - pola biwakowe


2. Opłaty skarbowe

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zaszeregowującej obiekt hotelarski do wnioskowanego rodzaju i kategorii powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 • za wydanie decyzji – 10 zł;
 • za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracyjny do którego kierowany jest wniosek – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłata skarbowa powinna zostać dokonana na konto:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP SA
nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- opłata skarbowa

4. Miejsce złożenia dokumentów

Dokumentację należy złożyć na stanowisku informacyjno-podawczym Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów, sekretariat – pokój 53 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o zaszeregowaniu do ewidencji innych obiektów hotelarskich – pola biwakowe, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego).

6. Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego do ministra właściwego ds. turystyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
7. Podstawa prawna
8. Uwagi

Upoważnieni pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa mają prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań określonych w  art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.  

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu prowadzenia ewidencji innych obiektów hotelarskich - pól biwakowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Barbara Żurek 2019-12-23
Zatwierdził Mariola Brańska 2019-12-23
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Barbara Żurek

Załączniki: