Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-23

Kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

 • opis zdarzenia (zdarzeń) stanowiących naruszenia zakazów i /lub warunków ustawy;
 • adres i nazwa punktu sprzedaży napojów alkoholowych, gdzie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
Brak opłat
4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
sekretariat - pokój 53

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wnioskodawca jako strona postępowania administracyjnego otrzymuje decyzję za pośrednictwem poczty.

Wnioskodawca niebędący stroną postępowania otrzymuje informację pisemną o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Decyzja o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych w miejscu i poza miejscem sprzedaży (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, powyżej 18 % zawartości alkoholu) lub
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego lub
 • Decyzja o odmowie cofnięcia zezwolenia

Termin załatwienia – 30 dni.

6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji wnioskodawcy (będącemu stroną postępowania administracyjnego) przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
8. Uwagi

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4
 2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
 4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
 5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 4
 6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
 7. Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Barbara Żurek 2019-12-23
Zatwierdził Mariola Brańska 2019-12-23
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Barbara Żurek

Załączniki: