Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Azbest

Regulamin przyznawania dotacji na usuwanie azbestu

                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/66/2015
                                                                                                                                                                                                                                   Rady Miasta Rzeszowa
                                                                                                                                                                                                                               z dnia 20 stycznia 2015 r.

                 Regulamin w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
                             ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących
                                                                                  z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) kosztach kwalifikowanych inwestycji – należy przez to rozumieć koszty inwestycji z zakresu ochrony środowiska związane z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów w zakresie:
a) demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest,
b) załadunku, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.).
2) Dotowany – należy przez to rozumieć podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych (osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, osoba prawna, przedsiębiorca) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, ubiegający się o udzielenie dotacji na zadania, o których mowa w §1pkt 1,
3) Dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Rzeszów,
4) Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot wykonujący usługę demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wyłoniony przez Gminę Miasto Rzeszów w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do realizacji zadań, o których mowa w §1 pkt 1.

Rozdział 2
Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej
§2
1. Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w § 1 pkt 1 wynosi:
a) 100% poniesionych wydatków na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 800 zł brutto za 1 Mg (tonę),
b) 100% poniesionych wydatków na załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 400 zł brutto za 1 Mg (tonę).
2. Dotacja pochodzić będzie ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków zewnętrznych pozyskanych na finansowanie tego zadania w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na podstawie odrębnej umowy określającej zasady udzielania dotacji celowej.
3. Jeżeli w trakcie szacowania kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest okaże się, że koszt wykonania usługi może przekroczyć kwoty o których mowa w §2 ust. 1, Dotowany złoży oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi, które nie będą miały pokrycia w dotacji. Zapis ten będzie miał również odpowiednio zastosowanie, gdy ze złożonych ofert przez Wykonawców będzie wynikało, że koszt wykonania usługi przekracza kwotę określoną na etapie szacowania kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest.
4. Jeżeli po wyborze Wykonawcy przez Dotującego, który określi wartość kwotową kosztów inwestycji związanej z realizacją zadania okaże się, że koszty wykonania usługi przekraczają wartość kwotową dotacji dla zadań wymienionych w §2 ust. 1, Dotowany zobowiązany będzie pokryć je ze środków własnych na podstawie trójstronnej umowy z Dotującym i Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
5. Przyznanie dotacji nastąpi jednorazowo po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Dotującym, Wykonawcą a Dotowanym, która określa w szczególności:
1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji;
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w ustawie o finansach publicznych.
6. Dotujący w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wybierze Wykonawcę do realizacji zadań, o których mowa w §1 pkt 1.
7. Dotujący dokona rozliczenia dotacji poprzez:
1) potwierdzenie prawidłowego wykonania prac i ich odbiór przez Dotowanego i Dotującego na podstawie protokołu wykonania i odbioru prac,
2) przyjęcie i sfinansowanie przez Dotującego faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę,
3) przyjęcie od Wykonawcy karty przekazania odpadu na składowisko.
8. Dotujący sporządzi rozliczenie dotacji w szczegółowości określonej w Załączniku nr 4 do Uchwały.
§3
1. Dotację celową mogą uzyskać Dotowani, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Rzeszów, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
2. Przyznanie dotacji celowej osobom fizycznym, następuje na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Przyznanie dotacji celowej wspólnotom mieszkaniowych, osobom prawnym przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi następuje na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia. Wnioski nie zrealizowane w danym roku budżetowym, ze względu na przekroczenie limitu zaplanowanych środków finansowych w budżecie Miasta Rzeszowa, będą rozpatrywane sukcesywnie w latach kolejnych, pod warunkiem, że Dotowany potwierdzi pisemnie wolę realizacji wnioskowanego zadania.
5. W przypadku nieotrzymania przez Dotującego dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski nie będą realizowane w danym roku budżetowym.
6. Terminy naboru wniosków w danym roku zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (https://bip.erzeszow.pl/).
7. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 3 pkt 6, nie będą rozpatrywane. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny, a braków nie usunięto w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
8. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7.
9. Dotowany do wniosku o dotację dołącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest a w przypadku nieruchomości lub obiektu, do których tytuł prawny posiada kilka osób zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania,
2) dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę budynku, (dotyczy demontażu materiałów budowlanych zawierających azbest),
3) pełnomocnictwo – w przypadku nieruchomości lub obiektu, do którego wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego,
4) dokument potwierdzający formę prawną Dotowanego (odpis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, itp.) z wyłączeniem osób fizycznych.
5) Oświadczenia o:
a) zgodności z prawdą wszystkich danych zawartych we wniosku i skutkach składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 §1 kodeksu karnego,
b) zapoznaniu się z treścią Regulaminu w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
c) przystąpieniu do realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 pkt 1, w celu poprawy stanu środowiska Miasta Rzeszowa i uzyskaniu poprawy warunków eksploatacyjnych budynku z osiągnięciem efektu ekologicznego określonego jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest w Mg i poniesionych kosztach powyżej 3 500,- zł brutto,
d) wyrażeniu zgody aby Gmina Miasto Rzeszów dysponowała w imieniu Dotowanego środkami na opłacenie faktury VAT za wykonane prace obejmujące koszty kwalifikowane i przekazała je na konto Wykonawcy.

Rozdział 3
Tryb przyznawania dotacji jako pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
§4
1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jako pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest:
1) spełnienie przez Dotowanego wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w:
a) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1),
b) Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 9),
c) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014, str. 45).
2) przedłożenie przez Dotowanego dokumentów i informacji określonych w:
a) art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.),
b) rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
c) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810 z późn. zm.).
2. W przypadku udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków służących działalności rolniczej, udzielana pomoc podmiotom będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
3. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przepisy niniejszego rozdziału obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 5
Zapewnia się jawność postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej poprzez:
1) każdorazowe zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (https://bip.erzeszow.pl/):
a) ogłoszeń o naborze wniosków,
b) informacji o nierozpatrzeniu wniosków w przypadku nie otrzymania środków zewnętrznych przez Gminę,
c) wykazu podmiotów wraz z kwotą udzielonej dotacji.
2) zapewnienie wglądu do dokumentacji zgromadzonej w Urzędzie Miasta Rzeszowa związanej z przebiegiem postępowania o udzielenie dotacji i sposobem jej rozliczenia z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.

Załączniki: