Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony środowiska

Ogłoszenie dotyczące dotacji przekazanej Rodzinnym Ogrodom Działkowym w Rzeszowie w 2021 r.

     Rzeszów, 19 sierpnia 2021 r.

 

 Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że w dniu 07.06.2021 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Polskim Związkiem Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Podkarpacki w Rzeszowie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa.
            W § 1  umowy określono, że Dotujący udziela Dotowanemu dotację w kwocie 150 000, 00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zadania tj.:   
1) „Budowa przyłączy sieci wodociągowej” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Budowlani” ul. Ciepłownicza 4D w Rzeszowie, dotacja w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),                      
2) „Montaż ogrodzenia z siatki powlekanej na długości 368 m oraz montaż 138 m ogrodzenia z betonowych prefabrykatów” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malina” ul. Polna 21
w Rzeszowie, dotacja w wysokości 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).           

Pismem z dnia 30.07.2021 r., znak: L.dz. 1142/DB/2021 Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Podkarpacki w Rzeszowie poinformował Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianie zadania określonego w § 1 pkt. 2 umowy. Zmiana polega na rezygnacji z montażu ogrodzenia z siatki powlekanej na długości 368 m na rzecz montażu ogrodzenia w całości z betonowych prefabrykatów na odcinku 506 m w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malina” ul. Polna 21 w Rzeszowie. Kwota zadania pozostała bez zmian.

             
  W związku z powyższym w dniu 13.08.2021 r. zawarto aneks do umowy z dnia 07.06.2021 r., na podstawie którego § 1 pkt. 2 otrzymał brzmienie:   
„2) Montaż 506 m  ogrodzenia z betonowych prefabrykatów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malina” ul. Polna 21 w Rzeszowie, dotacja w wysokości 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)”. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

 

Załączniki: