Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony środowiska

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

 

Prezydent Miasta Rzeszowa zobowiązany jest dokonywać na terenie miasta Rzeszowa identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządzać wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na podstawie z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

 

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku
w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

 

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie miasta Rzeszowa, może zgłosić ten fakt.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

2) wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;

3) informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

4) opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie,
w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi należy przekazywać na adres: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35 – 064  Rzeszów lub na adres e-mail: sr@erzeszow.pl

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wykaz ten zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który odpowiedzialny jest za działania remediacyjne (naprawcze) tych terenów.

Ponadto Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku
i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji (art. 101h ust. 1 w/w ustawy). Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, że historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi dokonane po dniu objęcia przez niego władania spowodował inny wskazany podmiot, zwany "innym sprawcą", obowiązek przeprowadzenia remediacji spoczywa na innym sprawcy (art. 101h ust. 2 w/w ustawy).