Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2021 roku dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych ze środków budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2021 roku dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych ze środków budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w terminie od 13 kwietnia 2021 r. do
30 kwietnia 2021 r.  

Stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Gminy Miasto Rzeszów mogą uzyskać z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Wysokość dotacji celowej przewidziana w budżecie Gminy Miasto Rzeszów na
2021 r. wynosi 150 000,00 zł. Dotacja będzie udzielona w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Rzeszów dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe”, przyjęty uchwałą Nr VIII/148/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 2019 r.

Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa lub pod numerem telefonu (17) 875 41 93.

Uchwała

Załączniki: