Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wydawanie zezwoleń na uprawę maku/konopi włóknistych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-12-08

Wydawanie zezwoleń na upawę maku i/lub konopi włóknistych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 1. Wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2020, poz. 2050 ze zm.), tj:

               a) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

               b) informację o:

 • odmianie maku lub konopi włóknistych,
 • powierzchni uprawy
 • numerze działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

            c) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 (dotyczy uprawy maku);

             d) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65.

             e) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Umowa dzierżawy w przypadku uprawy na działkach nie będących własnością wnioskodawcy lub pisemna zgoda właściciela działki na której będzie prowadzona uprawa.
 3. Umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r (Dz.U. 2017 poz. 783 z późn. zm.).
 4. Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
 5. podpisana klauzula RODO

 WAŻNE:

Zainteresowani uprawą konopi włóknistych powinni do końca września każdego roku złożyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów,  pisemne zgłoszenie w sprawie planowanej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

 1.  imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
 2.  miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
 3. dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
 4. wskazanie gatunku planowanej uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
 5. cel prowadzenia uprawy,
 6. lokalizacja planowanej uprawy (nr działki, obręb),
 7. powierzchnia planowanej uprawy
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
tak, ePUAP
3. Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 30,00 zł

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa opłata wynosi 17 zł.

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:

Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1

nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 1. Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.
 2. Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
 3. Prezydent wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
6. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a,, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

7. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2020, poz. 2050 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy tabela część III pkt.29 ppkt. 1 (Dz.U. 2020, poz. 1546 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi
 1. Uprawa konopi może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 2. Zgodnie z art.45 ustawy uprawa:
  a) maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
  b) maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
  c) konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Uprawa maku i konopi innych niż wymienione powyżej jest zabroniona.

 1. Nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych (art. 50 ustawy o zwalczaniu narkomanii) sprawuje Prezydent.
Dane karty usług
Opracował: imię i nazwisko: Anna Kwarta data: 12.11.2020
Zatwierdził: imię i nazwisko: Małgorzata Wojnowska
data: 08.12.2020
Załączniki: