Wydanie skierowania na kurs reedukacyjny

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-13

Wydanie skierowania na kurs reedukacyjny
w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii należy odbyć w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu.
Oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu należy przedstawić organowi kierującemu na kurs w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Bez opłat
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 13, tel. 17 875 45 73.
Decyzja o skierowaniu wydawana jest:
- w przypadku, gdy osoba kierowała pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 140 z późn. zm.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Kurs reedukacyjny prowadzi za opłatą Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
W przypadku nieprzedstawienia w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego wydawana jest decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy. (patrz Zwrot zatrzymanego prawa jazdy).
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Dane karty usług
Opracował Monika Siedlecka - Kielar 20.12.2019
Sprawdził Monika Siedlecka - Kielar
20.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Łoza