Wydanie skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-13

Wydanie skierowania na badanie lekarskie
i psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań
do kierowania pojazdami
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Na badanie lekarskie i badanie psychologiczne należy zgłosić się w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.
Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne należy przedstawić organowi kierującemu na badanie w  terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Bez opłat
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 12, tel. 17 875 45 71.
Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne wydawana jest:
- w przypadku, gdy osoba kierowała pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd (skierowanie na badania lekarskie i badania psychologiczne),
- w przypadku, gdy osoba kierująca pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń – skierowanie następuje na wniosek organu kontroli ruchu drogowego (skierowanie na badania psychologiczne),
- w przypadku, gdy istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia stwierdzone na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania przez starostę zadań własnych lub na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (skierowanie na badania lekarskie).
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.   
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 140 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2213)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 937)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez lekarza uprawnionego do badań osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120.
Badanie psychologiczne przeprowadzane jest przez psychologa uprawnionego do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.
W przypadku, gdy osoba skierowana nie przedstawiła w terminie 3 miesięcy orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydawana jest decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy. (patrz Zwrot zatrzymanego prawa jazdy).
W przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami wydawana jest decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. (patrz Przywrócenie uprawnień).
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Dane karty usług
Opracował Monika Siedlecka - Kielar 20.12.2019
Sprawdził Monika Siedlecka - Kielar
20.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Łoza