Wpisywanie adnotacji "VAT, PIT, CIT"

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-01

Wpisywanie adnotacji VAT, PIT, CIT
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wpisanie adnotacji VAT, PIT, CIT - dostępny w siedzibie Wydziału Komunikacji pok. nr 7, w Punktach Obsługi Mieszkańców lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej - składa  właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy lub osobę zarządzającą.
Załączniki:
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym pozytywnym badaniu  technicznym pojazdu.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez pracownika Wydziału Komunikacji na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA : 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Pok. 7 Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, tel. 17 875-45-84
lub w punktach obsługi mieszkańców:
- Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno - Handlowym  "Millenium Hall", Al. Kopisto 1, tel. 17 875 40 95
- Punkt  Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w  Galerii Handlowej "Nowy Świat", Krakowska 20, tel. 17 875 40 93
- Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum  Handlowym "Plaza", Rejtana 65, tel. 17 875 40 86
- Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Galeria "Rzeszów", Piłsudskiego 44, tel. 17 875 40 84
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
Art. 81 ust. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (DZ.U. z 2017 r. poz. 2355)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Wiesław Gorgosz 20.12.2019
Sprawdził Wiesław Gorgosz
20.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Wiesław Gorgosz

Załączniki: