Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-01

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę jest wydawany właścicielowi pojazdu lub osobie upoważnionej pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy lub osobę zarządzającą.
(Dowód tożsamości do wglądu).
Załączniki:
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- oświadczenie właściciela  pojazdu złożone  pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Opłata - 19 zł
Opłatę można wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A.  w Urzędzie.
Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pok. 7
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. 2130 t.j.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Tel. kontaktowy: 17 875 45 84
Dane karty usług
Opracował Wiesław Gorgosz 22.12.2019
Sprawdził Wiesław Gorgosz
22.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Wiesław Gorgosz

Załączniki: