Zawiadomienie o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-01

Wpis o przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy - HAK
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek – formularz dostępny w pok. 7 w Wydziale Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
Załączniki:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym ze stacji kontroli pojazdów o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy, 
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- dokument określający tożsamość:
a) właściciela działającego osobiście,
b) przedstawiciela właściciela pojazdu (w przypadku działania przez przedstawiciela),
- pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji, w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, w godzinach pracy Urzędu, bądź w wybranym Punkcie Obsługi Mieszkańców.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest na wniosek klienta (właściciela pojazdu), po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa , Plac Ofiar Getta 7, pok. nr 7 , w godzinach od 7:30 do 15:30 , w środy od 7:30 do 17:00,
lub w Punktach Obsługi Mieszkańców:
- Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall” Al. Kopisto 1
- Centrum Handlowe „Nowy Świat” ul. Krakowska 20
- Centrum Handlowym „Plaza” Al. T. Rejtana 65
- Centrum Handlowe Galeria „Rzeszów”
od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10:00 do 18:00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. 2130 t.j).
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy:
Wydział Komunikacji: 17 875 45 84
Punkty Obsługi Mieszkańców:
- Centrum Kulturalno-Handlowe „Millenium Hall” 17 875 40 95
- Centrum Handlowe „Nowy Świat” 17 875 40 93
- Centrum Handlowe „Plaza” 17 875 40 86.
- Centrum Handlowe Galeria „ Rzeszów” 17 875 40 84
Dane karty usług
Opracował Wiesław Gorgosz 21.12.2019
Sprawdził Wiesław Gorgosz 21.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Wiesław Gogrosz

Załączniki: