Rejestr Danych Kontaktowych ( RDK )

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-02-11

Rejestr Danych Kontaktowych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK składa się do organu dowolnej gminy, który ma dostęp do RDK.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Posiadacz konta ePUAP zostanie automatycznie zapytany o dodanie danych kontaktowych do Rejestru Danych Kontaktowych po zalogowaniu.
3. Opłaty
Brak opłaty.
4. Miejsce złożenia dokumentów
1. Wydział Spraw Obywatelskich ul. Okrzei 1, parter, pok. 1, 6, 14, 15, 16
2. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno - Handlowym "Millenium Hall", Al. Kopisto 1, tel. 17 875 40 97,
3. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20, tel. 17 875 40 91,
4. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii "Plaza", Al. Rejtana 65, tel. 17 875 40 85,
5. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii "Rzeszów", Al. Piłsudskiego 44, tel. 17 875 40 83.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek o dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK składa pełnoletni obywatel posiadający numer ewidencyjny PESEL.
Dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK można złożyć na wniosku o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych / o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych lub na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK.
By potwierdzić przy urzędniku:
dodanie/aktualizację numeru telefonu - wymagane jest posiadanie przy sobie telefonu komórkowego,
dodanie/aktualizację adresu e-mail - wymagane jest posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.
lub
24 godziny od momentu otrzymania smsa na samodzielne dokończenie rejestracji danych kontaktowych w RDK poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/potwierdz-swoje-dane-kontaktowe-w-rejestrze-danych-kontaktowych-rdk
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2294). Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 19 grudnia 2019 r. w sprawie Rejestru Danych Kontaktowych ( Dz.U.2019.2467 ).

8. Uwagi

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do aktualnych danych kontaktowych. Umożliwi to szybki i skuteczny kontakt między innymi w sprawach dotyczących dokumentów gotowych do odbioru, rozpatrzenia złożonych wniosków, potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w urzędowych sprawach, prowadzonych w urzędach.
RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam.
Dostęp do danych kontaktowych posiada tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.
Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć.
Do RDK można udostępnić numer telefonu komórkowego lub adres e-mail lub oba.
Należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport do wglądu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
    
Administratorami są:

1.      Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej;

2.      Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;

3.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Prezydentem Miasta Rzeszowa można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora:

Adres pocztowy: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Adres e-mali: sekretariat@erzeszow.pl

Telefon: 17 875-41-00

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
    
Administrator – Prezydent Miasta Rzeszowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

Adres pocztowy: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

Adres e-mali: iod@erzeszow.pl

Telefon: 17 875-44-99
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych,                  z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl,              lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają                    w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
    
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia              27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)              w związku z przepisem szczególnym ustawy;

·przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta  - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności

· przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy  o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

·Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.

· Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji

· podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców (dane podmiotu do uzupełnienia przez organ gminy).

 Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

·służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

·osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

·osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

· jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

·Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;

·Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;

·Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL,w zakresie wniosków o udostepnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
    
Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

· dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;

· dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;

· dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
    
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
    
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
    
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-        kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-        organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-        organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-        wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-        wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
    
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu  lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE                                lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

Dane karty usług
Opracował Adam Litwa 11.02.2020
Zatwierdził Adam Litwa
11.02.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
11.02.2020

Załączniki: