Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-02-11

Nieuprawnione Wykorzystanie Danych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
2. Potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ lub decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
3. Do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych załącza się dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
4. Jeśli działa w Twoim imieniu pełnomocnik, przygotuj pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Jeśli chcesz zgłosić przez Internet nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) - potrzebujesz profilu zaufanego (eGO).
Przygotuj:
-potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego, że zgłosiłeś kradzież tożsamości do organu ścigania (np. policji, prokuratury) albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której stwierdzono naruszenie twoich danych osobowych. Jeśli nie możesz dostać takiego dokumentu w formie elektronicznej, dołącz jego odwzorowanie cyfrowe, np. skan.
-formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - pobierz plik - wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij. Zeskanuj wypełniony formularz.
Do czasu uruchomienia usługi dedykowanej dla zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości) możesz dokonać tego zgłoszenia przez usługę wyślij pismo ogólne.
3. Opłaty
Brak Opłaty
4. Miejsce złożenia dokumentów
1. Wydział Spraw Obywatelskich ul. Okrzei 1, parter, pok. 1, 6, 16
2. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno - Handlowym "Millenium Hall", Al. Kopisto 1, tel. 17 875 40 97,
3. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20, tel. 17 875 40 91,
4. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii "Plaza", Al. Rejtana 65, tel. 17 875 40 85,
5. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii "Rzeszów", Al. Piłsudskiego 44, tel. 17 875 40 83.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
-posiadacz dowodu osobistego, z którego dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony, zgłasza osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy,
-za osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator,
-zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
-Urzędnik niezwłocznie unieważni dowód osobisty.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

8. Uwagi
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
I. Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060), przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru. 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591), przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. 3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta.
II. Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem - Prezydentem Miasta Rzeszów można się skontaktować - dane adresowe: Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
III. 1. Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Administrator - Prezydent Miasta Rzeszowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych: Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Z ww. inspektorami ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
IV. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1. Wydania Pani/Panu dowodu osobistego. 2. Unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
? zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
? zmiany danych zawartych w dowodzie,
? upływu terminu ważności dowodu,
? utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
3. Uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.
V. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
V. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
VI. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
VII. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
VIII. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
? organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
? ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.
XI. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych
Dane karty usług
Opracował Adam Litwa 11.02.2020
Zatwierdził Adam Litwa
11.02.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka czarnota
11.02.2020
Załączniki: