Zgromadzenie publiczne

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

    Zgromadzenie Publiczne
 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

 a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja

– jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

e) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

a) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

b) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, w celu wyrobienia identyfikatora.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:
Zgodnie z art. 21 Ustawy prawo o zgromadzeniach  w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą w myśl art. 22 Ustawy prawo o zgromadzeniach  organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminne ( Miejskie ) Centrum Zarządzania Kryzysowego a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone Wojewódzkie Centrum Zarządzanie Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

    imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
    datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
    ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

W zwiazku z tym, że w Urzędzie Miata Rzeszowa nie funkcjonuje Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego zawiadomienia o zgromadzieniu w trybie uproszczonym należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1 tel. 17 875-43-88, e-mail: so@erzeszow.pl.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Poczta elektroniczną,: so@erzeszow.pl
3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 11, tel. 17 875 43 88, fax: 17 875 44 00
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega ocenie w kwestii jego zgodności z prawem oraz w materii zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 14 powołanej ustawy, decyzje o zakazie zgromadzenia organ wydaje nie później niż 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.
6. Tryb odwoławczy
Wydanie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego następuje jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organy gminy w terminie 24 godzin od daty jej udostępnienia.
7. Podstawa prawna
ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U.2019.631 j.t.).
8. Uwagi

Organizator zgromadzenia publicznego na terenie Rzeszowa zobowiązany jest złożyć zawiadomienie w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż 6 dni przed jego zwołaniem, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób. Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Prezydenta pracownika Urzędu Miasta, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić. Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Odwołanie składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy. Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
a) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
b) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
c) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,
d) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty pomocy repatriantowi zamieszkałemu na terenie Rzeszowa na pokrycie kosztów remontu- na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
20.11.2019