Aktualności

Informacja w sprawie aktualnej obsługi petentów w czasie trwania pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo!

W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii ( korona wirus SARS-CoV-2 ) uprzejmie informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa z siedzibą przy ul. Bardowskiego 2 w Rzeszowie, prowadzi bezpośrednią obsługę petenta z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Bezpośrednia obsługa petentów polegająca na przyjmowaniu składanych w formie pisemnej podań, zawiadomień, wniosków, skarg oraz innych pism odbywa się we wtorki w godz. od 8:15 do 16:00, natomiast w pozostałe dni tygodnia od 7:45 do 15:30.

Udostępnianie akt stronom postępowania, odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 14:30, wyłącznie o umówionej wcześniej godzinie.
Przyjmowanie petentów w celu ustnego złożenia wniosku lub skargi do protokołu , odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00, wyłącznie o umówionej wcześniej godzinie.
Petenci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
• dezynfekcji rąk po wejściu do lokalu Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
• zachowania wymaganego dystansu od innych osób w budynku.

Zostaje podtrzymany wymóg wcześniejszego uzgodnienia terminu osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy Klientów PINB dla miasta Rzeszowa do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, poczta tradycyjna.
Petentów załatwiających sprawy w Urzędzie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.
Ze względu na stan epidemii przyjmowanie Petentów odbywać się będzie pojedynczo, według kolejności, wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia. Prosimy o przybycie na 5 minut przed wyznaczoną godziną wizyty i oczekiwanie przed wejściem do lokalu inspektoratu.


Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.
Prosimy o kontakt telefoniczny do godziny 15.30 w celu umówienia wizyty na kolejne dni.
Bezpośrednia obsługa petentów będzie się odbywać na I piętrze budynku, na stanowisku możliwa jest obsługa tylko jednej osoby.
Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Inspektorat mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.


Telefon, Fax.: 17 748 43 50 e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza https://epuap.gov.pl


WAŻNE!
• osób nieumówionych nie przyjmujemy,
• decyzję o przyjęciu petenta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
• przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
• nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.


Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1066, z późn. zm.).


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
mgr inż. Krystyna Janicka