Karta "Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza"

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób ubiegających się o wydanie Karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób ubiegających się o wydanie Karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku o wydanie Karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” jest Prezydent Miasta Rzeszowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa: e-mail iod@erzeszow.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień wynikających z uchwały nr LVI/1068/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Rzeszowa Programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”, w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.
6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przechowywane przez okres 1 roku liczonego od dnia utraty prawa do korzystania z Karty. W przypadku osób, którym Karta nie została przyznana, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie wskazanych okresów dane osobowe wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostaną usunięte.
8. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do:
- żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych;
- sprostowania swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów.
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych stanowi wymóg ustawowy, niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
13. Poprzez złożenie wniosku o wydanie Karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku.
14. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z Karty.
15. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.