Aktualności

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia"

OGŁOSZENIE
z dnia 25 lutego 2020 r.

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.), art. 7 ust.1 pkt 1, art.48 ust.1 i ust.3 pkt 1 oraz art.48b ust.1, ust.2-4 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zm.), ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia”, zwany dalej „Programem”.
I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu – 31 815,00 zł.
II. Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie przesiewowych badań okulistycznych w kierunku retinopatii cukrzycowej oraz w przypadku zaawansowania zmian na dnie oka, kwalifikacji przez lekarza do pogłębionej diagnostyki i wykonanie badań dodatkowych dla kobiet i mężczyzn zameldowanych w Rzeszowie chorujących na cukrzycę typu 2, w wieku od 45 roku życia.
2. Minimalna liczba uczestników Programu, w przesiewowych badaniach okulistycznych - 150 osób.
III. Termin i warunki realizacji Programu:
1. Program adresowany jest do mieszkańców Rzeszowa w wieku od 45 roku życia (urodzonych w 1975 roku i w latach wcześniejszych) chorujących na cukrzycę typu 2, zameldowanych czasowo lub na stałe w Rzeszowie.
2. Programem nie mogą być objęte osoby u których już wcześniej zdiagnozowano powikłania oczne cukrzycy i leczące się z tego powodu w lecznictwie ambulatoryjnym lub/i zamkniętym oraz te, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z tego typu Programu.
3. Termin realizacji Programu planowany jest od dnia 13.03.2020 r. do 30.11.2020 r. lub do wyczerpania limitu badań. Rzeczywisty termin realizacji Programu wskazany będzie – po przeprowadzonym konkursie – w umowie, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII/681/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.
4. Program mogą realizować podmioty wykonujące działalność leczniczą zapewniające odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Programu, zasoby kadrowe (kwalifikacje personelu) oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.
5. Szczegółowe warunki realizacji Programu określone są w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII/681/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. (Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:„Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia”).
6. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:„ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia”, są podmioty lecznicze spełniające warunki określone w art.17 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz.2190 z późn.zm.).

IV. Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. Dane o oferencie:
1) nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
2) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018, poz.2190 z późn.zm.).
3. Szczegółowy sposób realizacji Programu.
4. Termin i miejsce realizacji Programu.
5. Harmonogram działań w zakresie realizacji Programu.
6. Informację o wysokości wnioskowanych środków.
7. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych w zakresie aparatury i sprzętu medycznego oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie Programu.
8. Kosztorys Programu.
9. Oferta powinna być złożona na udostępnionym - przez Miasto formularzu wraz z następującymi dokumentami:
1) aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru lub innymi dokumentami informującymi o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących,
2) oświadczeniem potwierdzającym, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.

V. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 15 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 (kancelaria ogólna),
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, 3) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (obowiązuje data wpływu).
2. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
4. Informacje o szczegółowych warunkach konkursu, wzór umowy oraz obowiązujący formularz oferty umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.
VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert, termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w terminie do 2 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Informację o wynikach rozstrzygnięcia będzie można uzyskać niezwłocznie w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

VII. Informacje dotyczące możliwości odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert:
1. Prezydent Miasta Rzeszowa ma prawo do odwołania ogłoszonego konkursu ofert przed upływem terminu składania ofert oraz możliwość przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2. Prezydent Miasta Rzeszowa ma prawo wybrania oferenta dającego najlepsze gwarancje na kompleksową realizację programu polityki zdrowotnej pn.:„Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia”.

Załączniki: