Aktualności

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi: badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie za 2021 rok i 2022 rok

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi: badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie za 2021 rok i 2022 rok.

Prezydent Miasta Rzeszowa działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2021 i 2022, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdań finansowych.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy pzp).

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Nazwę i adres wykonawcy oraz wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej zawodowego doświadczenia biegłego rewidenta.
 3. Cenę netto i brutto (PLN) za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
 4. Informacje o firmie.
 5. Wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych w ciągu ostatnich trzech lat.
 6. Termin przeprowadzenia badania, przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem.

 Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz ofertowy zał. Nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.) do wyrażania niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, którego dotyczy oferta.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Odpis dokumentu wydanego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 5. Aktualny odpis dokumentu potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia, informacje, dokumenty) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Oferent powinien posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).

Termin i miejsce złożenia oferty.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 25 października 2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem siedziby oferenta oraz napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie za 2021 rok i 2022 rok” w Sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16

Wybór oferty.

 1. Oferty złożone po terminie oraz oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena.
 3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

Po dokonaniu wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną i zatwierdzeniu jej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zostanie przekazana informacja o wyborze, w celu zawarcia przez dyrektora jednostki audytowanej umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Informacje dotyczące badanej jednostki:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów, Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000056185

Załączniki do zaproszenia:

1) Formularz oferty

Załączniki: