Aktualności

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informujemy o zmianie terminu składania ofert w odniesieniu do konkursów ogłoszonych na podstawie zarządzeń:

- nr VIII/670/20120 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2020 roku pn: „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

- nr VIII/671/20120 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2020 roku pn: „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie”,

- nr VIII/672/20120 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań”.

Ostateczny termin składania ofert został ustalony na dzień 31 maja 2020 r.

Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową, na adres: Urzęd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.