Oferty realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, składane przez podmioty uprawnione w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłosić uwagi do oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: zdrowie@erzeszow.pl lub pisemnej, przesyłając na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub składając w sekretariacie Wydziału Zdrowia, ul. Kopernika 16, pok. 1.

Oferta z dnia 07.09.2021 r. Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS

Załączniki: