Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

 

 

 

Numer kolejny w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia

zwykłego

Daty wpisów do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

 

Adres siedziby stowarzyszenia

 Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

 

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia

zwykłego

 Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego

 

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia

 

 Likwidator stowarzyszenia zwykłego

 

Zastosowanie wobec stowarzyszenia środków nadzoru

 

Uwagi

2. Teren działania stowarzyszenia

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

1.

 

 ABT Drift

 

25 lipca 2016 r

1. Organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego oraz podnoszenie pozgo, organizowanie turystyki motorowej, podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowegooraz pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych i sporcie motorowym,

 ul. Wschodnia 40, 35-304 Rzeszów

 Przedstawicielem Stowarzyszenia jest pan Rafał Hazner

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 -

 -

 -

 

 

2. Teren działania: Obszar rzeczypospolitej Polskiej

 Srodki działania: stworzenie możliwości rozwoju poprzez wypracowanie przejrzystych form imprez, regulaminów, stworzenie podstaw dla osób i instytucji udostępniających tereny na cele sportów motorowych, nawiązanie współpracy z firmami, instytucjami, stowarzyszeniami związanymi z tematyką motocyklową działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach, wspieranie członków Stowarzyszenia w organizacji imprez, propagowanie turystyki motorowej, udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprez motorowych.

 

2.

 Stowarzyszenie Niezależnie Ubezpieczonych Pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

 12 sierpnia 2016 r.

 Cele: Zawieranie w imieniu ubezpieczonych i przestrzeganie umówumów ubezpieczeń grupowych pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa i pełnoletnich członków ich rodzin po wcześniejszej konsultacji z ubezpieczonymi pracownikami.

 

Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 

Środki działania: Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury związanej z ubezpieczeniami, udziaelanie informacji i pomocy w sprawach osobowych, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, promowanie korzyści wynikajacych z zawierania ubezpieczeń osobowych, udzielanie informacji i pomocy poszkodowanym i ich rodzinom

 

 

 ul. Rynek 1. 35-064 Rzeszów

 Przedstawicielem stowarzyszenia jest pani Barbara Nycz

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 

 

 

 

 3.  Stowarzyszenie Troska o Przyszłość  14 listopada 2016 r.

 Cele: promowanie odnawialnych źródeł energii, przekonywanie mieszkańców i przedsiębiorców do stosowanie OZE, ujawnianie korzyści wynikajacych ze stosowania OZE.

Teren działania: Polska

Środki działania: spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami, wydawanie ulotek o odnawialnych źródłach energii, pokazywanie dobrych praktyk i efektów działania OZE

 ul. Kopisto 8a/21,35-315 Rzeszów

 Przedstawiciel stowarzyszenia: 

 Pan Janusz Jerema

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała z dnia 31 października 2016r.  Nie  -  -  -  
 4. Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich  4 maja 2017 r.

 Cele: Integracja kobiet posiadajacy wspólny element tożsamości w postaci imienia Krystyna.

Teren działania: Obszar rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwsględnieniem województwa podkarpackiego.

Srodki działania: zadzierzgnięcie trwałych więzi łączących kobiwty o imieniu Krystyna bez względu na bariery społeczne, wiekowe i geograficzne, integracja Krystyn z osobami cieszącymi się autorytetem społcznym, integracjia kobiet o imieniu Krystyna poprzez osobiste, bezpośrednie styczności na Zjazdach Krystyn, podtrzymywanie wzajemnych, osobistych relacji między imienniczkami zwielokrotniane za pomocą bezpośrednich i pośrednich sposobów komunikowania, podczas organizacji ciekawych form spędzania czasu wolnego, podejmowanie działąń generujacych oddolne inicjatywy i akcje społeczne, przyczyniające sie do pomocy osobom o imieniu Krystyna, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz podejmowanie akcji  charytatywnych przyczyniających się do rozwiązywania problemów społecznych, promowaie postaw o charakterze hubrystycznym, które są stymulatorem procesów modernizacyjnych i cechuja osoby posiadające potrzebę osiągania wyczynu, promowanie zachowań ludycznych, promowanie wydarzeń kulturalnych podczas spotkań imieninowych oraz zaszczepianie i rozwijannie potrzeb kulturalnych, szczególnie u kobiet mających w życiu codziennym mniejsze styczności z kulturą, propagowanie walorów krajoznawczych miejsc Zjazdów Krystyn oraz poznawanie nowych miejsc atrakcyjnych turystycznie, poznawanie wszelkich walorów lokalnych i regionalnych co stanowi promocyjny atut imieninowych spotkań.

 ul. Kaletnicza 16, 35-103 Rzeszów

 

 Przedstawiciel stowarzyszenia: Krystyna Leśniak-Moczuk  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
   Nie  -  -  -  

 

5.

Erasmus Student Network Politechnika Rzeszowska

 4 maja 2017 r

 Cele: integracja kulturowa i socjalna studentów zagranicznych, pomoc studentom zza granicy studiujacych na Politechnice Rzeszowskiej, pomoc studentom z Politechniki wyjeżdżającym na studia za granicę, reintegracja studentów z Politechniki Rzeszowskiej, wspieranie organizacji studenckich i stowarzyszeń o podobnych celach, promowanie Polski, polskiej kultury za granicą, ścisła współpraca z organizacją Erasmus student Network Polska , promowanie idei wolontariatu  i praca na rzecz jego rozwoju.

 

Teren działania: teren Rzeczypospolitej Polskiej

 

Środki działana:

działalność osświatową, organizacja szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, udziaelanie konsultacji, przygotowywanie akcji promocyjnych, działalność informacyjną, udzielanie rzetelnej informacji o mozliwościach studiowania oraz finansowania studiów za granicą, działalność kulturalną, organizacja oraz wspieranie akcji a także wyjazdów promujących polską kulture na terenie kraju i za granicą, wspieranie oraz koordynowanie projektów, które maja zwiększyć zainteresowanie Polską oraz jej kulturą, organizacja imprez promujących kulturę innych krajów, organizacja wymian studenckich i młodzieżowych, współpraca z Erasmus Student Network Polska oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych, współpraca z organizacjami studenckimi w Polsce, zorganizowanie i prowadzenie biura.

 

 ul. Powstańców Warszawy 10, pok.100, 35-959 Rzeszów

Zarzad stowarzyszenia:

 

 Przewodniczący: Jakub Rycko

 

Wiceprzewodniczacy: Rafał Smolak

 

Członek zarzadu ds. Finansów: Klaudia Łebko

 

Członek zarządu ds. Komunikacji i PR: Joanna Kulczycka

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 -

 -

 -

 

6. Stowarzyszenie Zwykłe Działkowców"Pestka" 8 września 2017 r.

Cele Działania stowarzyszenia zwykłego: reprezentowanie dzierżawców działek rekreacyjnych, uzytkowanych na terenie Ogrodu działkowego obr. 211 dz. 1528 przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami. Zabieganie o polepszenie warunków zagospodarowania w/w terenu. Obrona interesów dzierżawców działek.

Teren działania: Ogród Działkowy przy ul. Kwiatkowskiego działka 1528032,211

Środki działania stowarzyszenia zwykłego: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne.

Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego

Zmiana siedziby Stowarzyszenia

: ul. Solarza 3/535-125 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Świerczyk Andrzej, Olbryś Henryk, Świtalska Bogusława Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie Uchwała z dnia 30 czerwca 2020 r. o rozwiązaniu stowarzyszenia Pan Świerczek Andrzej - likwidator stowarzyszenia -  Dnia 10 lipca 2020 r. Stowarzyszenie zostało na wniosek likwidatora wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 7.  Stowarzyszenie "Woda.Ruch.Zdrowie"  13 września 2017 r.

 Cele działania stowarzyszenie zwykłego: Propagowanie zdrowego trybu życia, propagowanie aktywności ruchowej, propagowanie dobrego wpływu wody na zdrowie człowieka, propagowanie zdrowego żywienia.

Teren działania : Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska

Środki działania: prowadzenie zajęć gimnastycznych w wodzie, prowadzenie zajęć ruchowych w terenie, spotkania i wyjazdy integracyjne, stosowanie przez członków stowarzyszenia właściwych nawyków żywieniowych.

 Rzeszów, 35-605 ul. Zawilcowa 2/4  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Maria Więcek  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 Uchwała z dnia 30.08.2017 r.

 Nie  -  -  -  
8. Stowarzyszenie "Spacerówka" 25 września 2017 r.

Cele działania stowarzyszenia zwykłego: a)reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Zalesie wzdłuż ulic Spacerowej, Robotniczej,Zelwerowicza, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególności w zakresie rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód deszczowych oraz dróg dojazdowych, b) podejmownie czynności i udział w postępowaniach mających wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania terenu osiedla Zalesie, w szczególności w przedmiocie kształtowania ładu przestrzennego w zakresie planowania przestrzenno urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej oraz związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, c) podejmownie czynności inicjujących budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem wód deszczowych dla terenu osiedla Zalesie, d)ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, e) zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości, których współwłaścicielami są członkowie Stowarzyszenai, f) reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji,organizacji,osób fizycznych i prawnych, g)działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie utzrymania ładu przestrzennego i zapewnienia na terenie ulicy Spacerowej w Rzeszowie spokoju i porządku,h) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie ulicy Spaceropwej w Rzeszowie i w jej bezpośrednim otoczeniu, i) informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowani, j) integrację społeczności lokalnej, k) wspieranie rozwoju wspólnot,społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Teren działania: Obszar Województwa Podkarpackiego

Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,wspólpracę z organami administarcji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administarcji publicznej i władz, udział w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony postępowania, prowadzenie innych działań sprzyjających relaizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Rzeszów, ul. Spacerowa 29 k 35-601

Zarząd  :

Prezes:Pani Elżbieta Niedzielska

Wicepraezes: Pani Iza Tokarczyk 

Skarbnik: Pan Grzegorz Grabek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała nr 2 z dnia 17.09.2017 r. Nie - - -  
9. Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe 11 stycznia 2018 r.

Cele działania:  Rozwijanie turystyki rowerowej,pobudzanie zainteresowania sportem, promowanie zdrowego trybużycia,kultury fizycznej i rekreacji oraz poszerzanie horyzontów krajoznawczych. promowanie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego podczas lokalnych, krajowych i zagranicznych imprez o charakterze turystycznym i sportowym.

Teren działania: Terenem działania Towarzystwa jest terytorium RP ze szczególnym uwzględnieniem obszru miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Towarzystwo może prowadzić działalność również za granicą.

Środki działania: organizacja i udział członków w imprezach turystyczno-sportowo-rekreacyjnych,propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, propagowanie,organizowanie,upowszechnianie działalności sportowej,turystyki rowerowej i rekreacji wśród dorosłych,młodzieży,dzieci oraz osób niepełnosprawnych,prowadzenie działań wśród odób niepełnosprawnych,poszerzanie wiedzy histoerycznej o najbliższym otoczeniu podczas organizowanych imprez turystycznych i rekreacyjnych, popularyzacja kultury zdrowotnej,fizycznej,sportu,turystyki rowerowej i rekreacji,reprezentowanie problematyki sportu,organizowanie na szczeblu miasta,gminy i powiatu imprez turystycznych,rekreacyjnych,sportowychdla wszystkich gróp wiekowych w tym osób niepełnosprawnych,wspóldziałanie w zakresie sportu z innymi stowarzyszeniami,instytucjami oraz miastami,edukowanie społeczeństwa w zakresie ruchu drogowego,kształtowanie  w społeczeństwie rzeszowskim właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji Towarzystwa z osobami niepełnosprawnymi,propagowanie problematyki turystyki rowerowej w środkach masowego przekazu

 

Rzeszów, ul. Fredry 8/5, 35-005 Rzeszów

Zarząd Towarzysztwa:

Pan Tomasz Nalepa -Prezes

Pan Tadeusz Kot-w-ce Prezes

Pan Marcin Wacławek-Skarbnik

Pan Piotr Łabudzki-Członek

Pan Tomasz Tokarz-Członek

Stowarzyszenie
zwykłe
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała z dnia 21.12.2017 r. Nie - -   -
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Starszych 16 stycznia 2018 r.

Cele działania: Zmniejszenie poczucia samotności u osób starszych, udzielenie wsparcia osobom starszym oraz chronicznie samotnym, dobrowolne niesienie pomocy osobom starszym, upowszechnianie wiedzy o problemie, jakim jest samotność osób starszych, polepszenie sytuacji osób starszych i samotvnych w społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, organizacj, wspieranie i promowanie idei wolontariatu, działanie na rzecz integracji członków stowarzyszenia.

Teren działania: terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska

Środki działania: Organizacja wolontariatu, prowadzenie portali internetowych o tematyce związanej z problematyką będąca przedmiotem działalności Stowarzyszenia, propagowanie idei zgodnych z celemi Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, odczytów, szkoleń, akcji reklamowych.

Rzeszów, ul. Raginisa 31/103, 35-513 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Magdalena Koczera Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała z dnia 04.01.2018 r. Nie Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r. o rozwiązaniu stowarzyszenia Pani Magdalen Koczera - Dnia 21 kwietnia Stowarzyszenie zostało na wniosek likwidatora wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
11. Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Strzeleckie " Kulą w Płot" 20.02.2018r

Cele działania: zrzeszanie osób zajmujacych się działalnością kolekcjonerską broni, amunicji i militariów, zrzeszanie osób uprawiajacych wszelkie rodzaje strzelectwa oraz sympatyków broni palnej, integracja środowiska strzeleckiego, rozwój wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia w zakresie broni palnej i sportu strzeleckiego, popularyzacja wszelkich odmian strzelectwa, kolekcjonerstwa i wiedzy o broni, zwiększenie swiadomości prawnej społeczeństwa w zakresie prawa do posiadania broni w Polsce, promowanie kultury posiadania, kolekcjonowania i używania broni palnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach strzelectwa sportowego, tworzenie i budowa strzelnic sportowych, w szczególności poprzez rekultywację nieuzytków, terenów powydobywczych, przemysłowych i zdegradowanych.

Teren działania: terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać również w innych krajach, w szczególności będącymi członkami UE.

Środki działania: organizowanie i udział w spotkaniach,imprezach,prelekcjach i wystawach o tematyce stzreleckiej i kolekcjonerskiej,udział członków Stowarzyszenia w treningach i sportowych zawodach stzreleckich, wzajemna współpraca członków stowarzyszenia oraz wspólpracę z innymi organizacjami w zakresie kolekcjonerstwa broni i strzelectwa, współpracę z władzami publicznymi i instytucjami w zakresie popularyzacji wiedzy o broni palnej, kultury posiadania broni i sportu strzeleckiego, współprace z instytucjami kulturalnymi i oświatowo-wychowawczymi w celu popularyzacji i rozwoju sportu stzreleckiego wśród dzieci,młodzieży i dorosłych,działalność szkoleniową,promocyjna i edukacyjną w zakresie broni palnej,występowanie z wnioskiem i opiniami do odpowiednich organów administracji publicznej,poszukiwanie odpowiednich terenów i obiektów i ich rewitalizację jako strzelnic sportowych,inne działania mające na celu realizację celów Stowarzyszenia.

Rzeszów, ul. Strażacka 21c/6, 35-312 Rzeszów

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Pan Marcin Regulski- Prezes

Pan Paweł Juściński- Wiceprezes

Pan Marek Szponar-Wiceprezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie - - -  
12. Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę" 7 marzec 2018 r.

Cele działania: Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, edukacja społeczeństwa w zakresie pomocy bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom.

Teren działania: terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Majdan Królewski.

Środki działania: prowadzenie profilu przytuliska w mediach społecznościowych, szukanie osób zainteresowanych adopcją- ogłoszeniaw prasie, na stronach internetowych, miejscach przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń, organizowanie spotkań w celu propagowania celów Stowarzyszenia.

Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 8/166, 35-209 Rzeszów

Przedstawiciel: Pani Anna Gnacy Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie

Uchwała z dnia 29.10.2018 r o rozwiazniu stowarzyszenia.

28 grudnia 2018r - zakończenie likwidacjii stowarzyszenia.

 

- -  Dnia 4 grudnia 2018 r Stowarzyszenie zostało na wniosek likwidatora wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
13.  ZIelone Osiedle Grabskiego  30 marca 2018 r.

 Cele działania:Reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Grabskiego i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzamim samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególnosci w zakresie rozwiązań zwiazanych z odprowadzeniem wód deszczowych oraz dróg dojazdowych, podejmowanie czynności i udział w postępowanich mających wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania terenu osiedla Grabskiego i okolic wzdłuż ulic Powstańców warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie, w szczególności w przedmiocie kształtoania ładu przestrzennego w zakresie planowani przestrzenno urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej praz zwiazanych z uchwaleniem piejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie czynności inicjujących budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem wód deszczowych dla terenu osiedla Grabskiego,i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie

Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar osiedlA Grabskiego i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego Żeglarskiej w Rzeszowie.

Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współpraca z organami administarcji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, udział w postepowaniach administracyjnych w charakterze strony postepowania, prowadzenie innych działań sprzyjajacych realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 Rzeszów, uil. Grabskiego 74a, 35-312  Przedstawiciel: Pani Agnieszka Wesołowska- Majcher  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
   Nie  -  -  -  -
14. Rzeszowskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie.357 9 marca 2018 r.

Cel działania: działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

Teren działania: Terenem działania jest obszar województwa podkarpackiego.

Środki działania:składki organizowanie spotkań, prelekcji,pokazów, współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, inne działana realizujace cele statutowe.

Rzeszów, ul. Malczewskiego 2/13 35-114 Rzeszów.

Rzeszów, ul. Rycerska 9/14,35-241 Rzeszów

Przedstawiciel: Pan Krzysztof Matłosz. Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie - - - -
15. Stowarzyszenie Mieszkańców Budziwój-Biała 27 kwietnia 2018 r.

Cel działania: inicjowanie i współuczestniczenie w kształtowniu planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Budziwój i Biała oraz w procesach kompleksowego ich zagospodarowania, zabudowy i rozwoju odpowiednio do zmieniajacych się potrzeb społecznych, inspirowanie i podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami, reprezentowanie interesów mieszkańców wobec organów państwowych, samorządawych,społecznych i gospodarczych, realizowanie innych ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Teren działania: Terenem działania jest teren rzeczypospolitej Polskiej.

Środki działania:pozyskiwanie i analiza informacji na tematy związane z ochroną przyrody i innymi obszarami działalności Stowarzyszenia, udział w konsultacjach społecznych przedstawianych projektów i planów zagospopdarowania zwiazanych z ochroną środowisk ,przyrody i krajobrazu oraz zagospodarowania osiedli Budziwój i Biała, reprezentownie członków stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych przedz organami administracji publicznej, samorządowej i państwowej, integrowanie mieszkańców Osiedli Budziwój i Biała dla zwiększenia skuteczności podejmowanych przedsięwzięć zmierzajacych do realizacji wytyczonych celów, współpraca z innymi jednostakmi zajmującymi się podobna problematyką , podejmowanie innych działań związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia.

ul. Zakątkowa 18, 35-317 Rzeszów

Zarzad Stowarzyszenia:

Pani Alina Ankes- przewodniczaca zarządu

Pani Joanna Jurek-zastępca przewodniczacej zarządu

Pan Andrzej Kojder-członek zarządu

Pan Maciej Lew-członek zarządu

Pan Ewa Jachna - członek zarządu

Pan Krzysztof Tarka - członek zarządu

Pan Wojciech Zieliński - członek zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 23.04.2018 r. Nie - - - -
16. CHEN TAIJIQUAN RZESZÓW 22 maja 2018 r.

Cel działania  popularyzacja stylu Chen taijiquan , jako sposobu życia, jego korzystnego wpływu na zdrowie i samopoczucie, podnoszenie umiejętności członków stowarzyszenia w zakresie stylu Chen Taijiquan oraz innych wschodnich sztuk walki i ćwiczeń zdrowotnych, rozpowszechnianie i podnoszenie w/w umiejetnosci wśród chetnych, niebędacych członkami stowarzyszenai, uczestniczących w kursach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie, popularyzowanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących kultur Wschodu, szczególnie miejsca sztuk walki w tych kulturach, historii i roli rodziny Chen w rozwoju chińskich sztuk walki, popularyzowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, szczególnie poprzez Chen Taijiquan oraz sztuki walki, udział w programach promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, propagowanie wiedzy o technikach samoobrony.

Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest Cała Polska.

Środki działania: organizowanie kursów, seminariów, spotkań i konferencji odnoszących sie do spraw stanowiacych przedmiot działalności i będących celemi Stowarzyszenia, organizowanie i prowadzenie kursów w celu szkolenia instryktorów, organizatorów,wykładowców dla realizacji celów Stowarzyszenia, organizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zarządzanie posiadanymi obiektami, współpraca z karajowymi i zagranicznymi organizacjami z zakresu sztuk walki i samoobrony, kultery i sztuki Chin, organizowanie pokazów,zawodów  z zakresu dalekowschodnich sztuk walki, koordynowoanie działalności członków Stowarzyszenia w zakresie ich praw i obowiązków, prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie  i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie sztuk walki i związanych z nimi kultur Wschodu, podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzajacych do realizacji celów i zadań Stowarztyszenia, prowadzenie działalności informacyjnej, pozyskiwanie srodków finansowych dla prowadzenie działalności statutowej.

 

 

ul. Sienkiewicza 2/10,  35- 216 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia : Pani Edyta Jost - zakończenie kadencji w dniu 12 maja 2020 r.

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Lech Wajler

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrzxnej. Uchwała z dnia 14.05.2018 r. Nie - - - -
17. Stowarzyszenie Zespół Garażowy 29 maja 2018 r.

Cel działania: działania na rzecz właścicieli garaży usytuowanych przy ul. Sienkiewicza, utrzymanie porządku na terenie drogi dojazdowej i placów manewrowych bedacych ich współwłasnością, w razie potrzeby inicjowanie przedsięwzięć w zakresie remontów drogi dojazdowej i placów manewrowych, doradztwo i konsultacje przy remoncie garaży.

Teren działąnia: terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

Środki działania: organizowanie spotkań i dyskusji na zebraniach z właścicielami garaży, współprace  z osobami i instytucjami w sprawach dotyczacych uzytkowania terenu i garaży, wystepowania z wnioskami i opiniami do właściwych organów i policji  w przypadku spraw spornych , dotyczących wykorzystywania drogi dojazdowej przez instytucje i osoby prywatne, nie będace współwłaścicielami terenu lokalizacji garaży i drogi dojazdowej, wspólpraca z Administracją Osiedla 1000-lecia RSM w sprawacvh sasiedzkiego uzytkowania terenu.

ul. Sienkiewicza 3/84,35-216 Rzeszów

Zarzad stowarzyszenia: Pan Jan Komarzyca- Przewodniczący, Pan Roman Rogoziński- zastępca Przewodniczacego, Pan Stanisław Zaprzał- Sekraetarz Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nie - - - -
18. Rzeszowskie Stowarzyszenie Edukacji Finansowej 30 maja 2018 r.

Cel działania: Zrzeszenie ludzi korzystających lub pragnących przystapić do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej działajacej zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kaksach oszczędnościowo-kredytowych ( t.j Dz.U. z 2013 r., poz.1450 z poźn. zm.) , propagowanie idei na jakich działaja Spółdzielcze kasy, a w szcególności organizowanie pogadanek, spotkań i wykładów oraz wydawnictw, wspieranie działajacych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Teren działania: Rzeczypospolita Polska.

Środki działania: współdziałanie z władzami kościelnymi i innymi organizacjami i instytucjami, występowanie do organów państwowych z wnioskami w sprawach dotyczących istotnych celów stowarzyszenia, prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalna, rekreacyjną i towarzyską, prowadzenie działalności informacyjnej.

ul. Zamenhoffa 3, 35-065 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia: Pan Grzegorz Pilch - Prezes

Pan Arkadiusz Gemra- Wiceprezes

Pani Zuzanna Kaczmarek-Wiceprezes

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 20.05.2018 r. Nie Uchwała z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji stowarzyszenia Pan Grzegorz Pilch - -
19. Podkarpackie Stowarzyszenie Emerytów Banku Pekao SA 21 czerwiec 2018 r.

Cele działania: dbanie o utrzymanie przez członków dobrej kondycji psychfizycznej i jej stałą poprawę poprzez: inicjowanie, organizowanie, i wspieranie aktywnościi zdrowotnej, fizycznej ( np. gimnastyka itp.)oraz umysłowej ( wystawy, muzea) emerytów i rencistów - byłych pracowników bankowych, organizowanie i wspomaganie ich różnorodnej aktywności towarzyskiej ( spotkania), kulturalnej ( koncerty, spektakle) oraz turystycznej w Polsce i za granicą ( wycieczki, pielgrzymki ).

Teren działania: teren Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania: współpraca z różnorodnymi instytucjami zarówno prywatnymi jak i państwowymi oraz organizacjami społecznymi.

ul. Sportowa 8/64,35-111 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

Pani Maria Staszałek

Pani Alicja Grzywacz

Pani barbara Balaw

 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 8 marca 2018 r. Nie - - - -
 20.   Stowarzyszenie Grafik - RZG  18 września 2018 r.

 Cele działania: działalność z zakresu nauki, edukacji, oswiaty i wychowania, kultury  i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich, dbanie  o prawa społeczne i ekonomiczne członków stowarzyszenia, wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, przestrzeganie prawa i gwarantowania praw obywatelskich , wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania: organizowanie spotkań, wieców i prelekcji, wystaw oraz innych imprez, współpraca z osobami i instytucjami, posłami, i radnymi o podobnych celach działania, uczestnictwo w postepowaniach administracyjnych i sądowych, zgłaszanie wniosków i uwag do organów państwa, inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

 ul. Krakowska 40 C, 35-506 Rzeszów

 Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Krystyna Depa  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej.  11 wrzesnia 2018 r.  Nie  -  -  -  -
 21.  Stowarzyszenie Polska Sprawa  19 października 2018 r.

 Cele działania: Działalność samorządowa, działalność kulturalno-patriotyczna, działalność charytatywana.

Teren działania: Województwo Podkarpackie

Środki Działania: branie czynnego udziału w życiu samorządowym miasta i regionu poprzez udział w debacie publicznej jak również podejmowanie bądź wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy jakosci życia obywateli w regionie, organizacja/współorganizacja wydarzeń kulturalno-patriotycznych związanych z regionem, organizacja otwartycgh debat z udziałem samorządawców, parlamentarzystów, ruchów miejskich, sapotkania młodzieży z kombatantami II wojny światowej oraz podziemia antykomunistycznego, przygotowywanie paczek światecznych dla domów dziecka, weteranów, hospicjów oraz domów samotnych matek i schronisk dla zwierząt, interweniowanie w administracjach mieszkaniwoych, magistratach miejskich i gminnych w sprawie na przykład braku niezbędnej infarstruktury dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych na terenie Województwa Podkarpackiego.

 ul. Pułaskiego 7/301, 35-011 Rzeszów

 Zarzad stowarzyszenia:

1. Jakub Wróbel - Prezes stowarzyszenie

2. Michał Sowa - Wiceprezes Stowarzyszenia

3. Aleksandra Śliwa- Członek Zarządu Stowarzyszenia

 Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej.  Uchwała z dnia 9 października 2018 r.  Nie  -  -  - -
22  Stowarzyszenie Szachownica Rzeszów 17 stycznia 2019 r.

 1. cele działania: krzewienie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na terenie miasta Rzeszowa, rozwój intelektualny oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscypliny sportu szachy.

2. Teren działania: Rzeczypospolita Poalska oraz miasto Rzeszów.

3. Środki działania: wspóldziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami o podobnym profilu działałności w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, organizacja szkoleń i zgrupowań specjalistycznych, kondycyjnych, rekreacyjnych i krajoznawczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, wojwódzkim, ogólopolskim, i międzynarodowym w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej, jak również w celu zapobiegania patologiom społecznym, wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków stowarzyszenia w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach, podejmowanie kroków majacych na celu popularyzację szachów wśród osób niepełonosprawnych i w podeszłym wieku oraz ich aktywizację, propagowanie gry w szachy na terenie RP, ze szczególnyym uwzględnieniem miasta Rzeszowa, ustanawianie i finansowanie nagród i wyróżnień dla zawodników.

 ul. Króla Kazimierza 10B/38, 35-061 Rzeszów  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Marcin Woźniak  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej.  Uchwała z dnia 4 stycznia 2019 r.  Nie  Uchwała z dnia 13.02.2019 r o rozwiazniu stowarzyszenia.  -  -  Dnia 2 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie zostało na wniosek likwidatora wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
23 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki 17 stycznia 2019 r.

1. Cele działania:

działanie na rzecz rozwoju nauki, techniki, kultury i gospodarki, promocja zatrudniania w zawodach naukowo-technicznych, popularyzacja osiągnięć nauki i techniki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych  swoich członków, reprezentowanie i obrona interesów zawodowych członków, rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych, propagowanie nowoczesnych innowacyjnych technologii podnoszacych efektywność i ekonomiczność, ochrona środowiska i działania na rzecz bezpieczeństwa pracy, propagowanie i wspieranie wynalazczości, idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej, działanie na rzecz propagowania wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia oraz krzewienia kultury fizycznej, przeciwdziałnie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalnosci społeczno-politycznej.

2.Teren działania: Polska

3. Środki działania: wymiana wiedzy, doświadczenia i poglądów, szerzenie wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i społecznych, opracowywanie opinii i ekspertyz, prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej, opracowywanie i opiniowanie programów i metod nauczania, przyznawanie nagród i dyplomów, za wyróżniajace się wyniki w nauce i/lub twórczości technicznej, wdrażanie innowacyjnych technologii i rozwiązań technicznych, udzielanie wsparcia prawnego, wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju nauki i techniki, studiowanie literatury obejmującej najnowsze osiągnięcia wiedzy, współpraca z samorzadami terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi, organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminarió, odczytów, konkursów, organizowanie imprez kulturalnych, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, pozyskiwanie dotacji, grantów i dofinansoawń z róiżnych źródeł  na potrzeby działań .

ul. Lipowa 8, 35-321 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Marek Borys. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 14 stycznia 2019 . Nie - - - -
 24. Wspólne Podkarpacie  12 marca 2019 r.

 1. Cele działania: działalność na rzecz rozwoju i promocji województwa podkarpackiego, wspieranie i rozwijanie zasad demokratycznego państwa prawnego oraz postaw proobywatelskich, w tym związanych z działalnością na rzecz rozwoju i promocji Unii Europejskiej, działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i edukacji, działalność na rzecz promocji i rozwoju demokracji, praw obywatelskich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Teren działania : Polska

3. Środki działania: działalność opiniotwórcza, edukacyjna poprzez organizacje spotkań, konferencji, wykładów, dyskusji, prelekcji, innych imprez, publikacji w środkach masowego przekazu, itp., prowadzenie działalnopści wydawniczej, współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, naukowymi, instytucjami, w tym w szczególności o podobnych celach działalności,

 ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów.  Przedstawiciel stowarzyszenia : Pan Sławomir Chłopik.  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała z dnia 6 marca 2019 r.  Nie

 Uchwała z dnia 29 października 2019 w przedmiocie likwidacjii Stowarzyszenia.

10 grudnia 2019r - zakończenie likwidacji stowarzyszenia

 Pan Sławomirc Chłopik likwidator Stowarzyszenia.  -  -
25. DNA Rzeszów 12 marca 2019 r.

1. Cele działania: wspieranie rozwoju kościołów i innych organizacji chrześcijańskich, wspieranie rozwoju chrześcijańskich liderów, rozwój i integracja społeczności chrześcijańskiej, wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu uczniowskiego, działalność charytatywna, promowanie Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie, działalność edukacyjna.

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polska.

3. Środki działania: organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, dotyczących działalności regulaminowej Stowarzyszenia, organizowanie i koordynownie krajowych i międzynarodowych wymian grup uczestniczacych w realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia, finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje liderów chrześcijańskich, współpraca i wspieranie działań innych stowarzyszeń i fundacji majacych tożsame cele.

ul. Strumykowa 3, 35-230 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Andrzej Hawro.  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 4 marca 2019 r.  Nie  -  -  -  -
26 Rzeszowska Akademia Gier Logicznych "TALENT" Rzeszów 30 maja 2019 r.

1.Cele działania: krzewienie kultury fizycznej i umysłowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób niepełnosprawnych, wychowywanie poprzez kulture fizyczną na rzecz poprawy postaw, kultury życia, działania umysłowego, rozwijania osobowości dzieci i młodzieży jako elementu kondycji fizycznej i umysłowej, aktywizacja i integracja w środowiskach dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, inicjowanie i podejmowanie zadań na rzecz kultury umysłowej i fizycznej, szerzenie kultury fizycznej i umysłowej w kontekście zdrowego życia, rozwijanie i wsopieranie różnych form życia sportowego a w szczególnosci sportów umysłowych, kształtowanie charakterów i osobowości majace wpływ na dzieci i młodzież dla środowiska starszego z wpłyewem na poprawę negatywnych skutków chorób cywilizacyjnych, organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych, upowszechnianie sportu jako formy rekreacji, przygotowywanie i doskonalenie kadry dla potrzeb krzewienia kultury fizycznej w szczególności brydża sportowego oraz innych sportów umysłowych.

2.Teren działania: miasto rzeszów z uwzględnieniem potrzeb całego województwa podkarpackiego.

3. Środki działania:współdziałanie z organami samorządu terytorailanego i organów władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu odpowiednich warunków dla uprawiania sportu, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej członków Klubu, organizowanie kursów, szkoleń, spotkań i pogadanek, organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i zainteresowanych dorosłych.

 ul. Fircowskiego 1 , 35-030 Rzeszów

Nowy adres: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

 Zarząd Stowarzyszenai:

Leokadia Leja-Weryńska- Prezes Stowarzyszenia

Robert Kwiatkowski-Z-ca Prezesa

Andrzej Ankiersztejn-Sekretarz /Skarbnik

Bogusław Kruczek- Członek zarządu

Stanisław Tokarz-Członek Zarządu

Zmiana w zarządzie Stowarzyszenia z dnia 22 lipca 2019 r. :

Pan Andrzej Ankiersztejn- Prezes Stowarzyszenia

Pan Robert Kwiatkowski- Sekretarz Stowarzyszenia

Pani Leokadia Leja - Weryńska Skarbnik Stowarzyszenia

 

 Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała Nr 2 z dnia 27 kwietnia 2019 r.  Nie  -  -  -  -
27. Stowarzyszenie Lawendowy Zakatek 4 czerwca 2019 r.

1. Cele działania: reprezentowanie przed urzędami, instytucjami i innymi organami właścicieli nieruchomości przy ul. Jazowa 25/1-43 w rzeszowie, działanie na rzecz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości przy ul. Jazowa 25/1-43 w Rzeszowie, dbanie o środowisko i rozwój infrastruktury osiedla przy ul. Jazoaw 25/1-43 w Rzeszowie, przygotowywanie wniosków mieszkańców związanych z bieżącym funkcjonowaniem osiedla i przekazywanie ich do władz miasta lub powiatu, wymiana informacji i doswiadczeń pomiedzy osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem i funkcjonowaniem osiedla przy ul. Jazowa 25/1-43 w Rzeszowie.

2. Teren działania: Powiat Rzeszów

3. Środki działania: występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, wspieranie działań majacych na celu utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, wspieranie działań zmierzajacych do poprawy funkcjonowania osiedla, inne działania realizujące cele statutowe

ul. Jazowa 25/31B, 35-326 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Ryszard Popławski Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała nr 2/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Nie - - - -
28.  Zielone Zalesie  4 czerwca 2019 r.

 1. Cele działania: reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelwerowicza, Spacerowej, Łukasiewicza,Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami, uwzględniajac sądy powszechne oraz administracyjne każdej instancji, w sprawach zwiazanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, planowaniem i realizacją infrastruktury technicznej, w tym sieci uzbrojenia terenu, odprowadzaniem wód opadowych oraz planowaniem i realizacja dróg dojazadowych, podejmowanie czynności oraz wszczynanie, udział i przyłączanie sie do postępowań majacych wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze osiedla Zalesia i okolic wzdłuz ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie, w szczególności w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzenno- urbanistycznego, kształtowania obszarów zieleni w tym zieleni urządzonej, obszarów rekreacyjnych oraz kwestii zwiazanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie czynności dotyczacych podmiotów i przedmiotów zwiazanych z organizacją użytkowania przestrzeni na obszarze osiedla zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie, uczestnictwo oraz inicjowanie postępowań w przedmiocie ochrony określonych wartości przestrzeni, racjonalnego kształtowania przestrzeni, zachowania równowagi pomiedzy elementami naturalnymi oraz istniejąca zabudową a planowanimi na obszarze osiedla Zalesie i okolic zamierzeniami inwestycyjnymi, inspirowanie oraz podejmowanie działąń oraz udział w postepowaniach przed organami administarcji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami uwzgledniajac sądy powszechne oraz administracyjne na rzecz ochrony elementów naturalnych środowiska, ochrony przyrody w tym ochrony gatunkowej roślin, zwierzat i grzybów, gospodarki odpadami, podejmowanie działań i reprezentowanie interesów właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze osiedla Zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie, w szczególności poprzez inicjowanie postępowań oraz współuczestnictwo w już prowadzonych w zakresie planowania i  zagospodarowania przestrzennego, procesów budowlanych oraz inwestycyjnych, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, gospodarki odpadami, przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami, uwzględniając sądy powszechne i administracyjne, inicjowanie przedsięwzięć w zakresie niezbednych remontów dróg, w tym dróg wewnetrznych oraz budowy urzadzeń infrastruktury technicznej, uwzględniajac odprowadzanie wód opadowych dla obszaru osiedla Zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami w tym sądami powszechnymi i administarcyjnymi, reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego, innych instytucji oraz organizacji w tym osób fizycznych i prawnych, inicjowanie działań wtym działań informacyjnych na rzecz społeczności lokalnej w sprawach istotnych dla jej funkcjonowania, integracja społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, realizowanie innych, ustalonych przez Zebranie Członków Stowarzyszenia celów.

2 Teren działania: obszar osiedla Zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowi.

3. Środki działania:zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współpracę z organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów w tym organizacji społecznych, osób fizycznych i prawnych, udział w postepowaniach administracyjnych, przed organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego w charakterze strony postępowania w każdej instancji i na kazdym etapie postępowania, udział w postepowaniach sądowych w tym postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymi każdej instancji, w charakterze przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa, ustanawianie pełnomocników oraz osób reprezentujacych Stowarzyszenie, organizowanie spotkań, prelekcji w zakresie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie innych działań sprzyjajacych realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

 

 

 

 ul. Zelwerowicz 54 H, 35-601 Rzeszów  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Stanisław Kulpa  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała z dnia 27 maja 2019 r.  Nie  -  -  -  -
29 Byle Do Mety 14 czerwca 2019 r.

1. Cele działania: działanie na rzecz propagowania zdrowego trybu życia - bieganie, bieganie z psem, popularyzowanie wiedzy z dzidziny biegania z psem wśród społeczeństwa, promocja i popieranie biegania, biegania zpsem jako formy wypoczynku, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświwdczeń pomiedzy osobami i instytucjami zainteresoawnymi tym tematem.

2. Teren działanai: obszar Polski

3. Środzki działania: branie udziału w imprezach w kraju i za granica, organizowanie spotkańbm, zawodów, imprez sportowych, współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, występowanie z wnioskami i opiniami do włąściwych organów administracji w przypadku konieczności otrzymania zgody na organizowanie imprezy, wspieranie działań zmierzajacych do popularyzacji tej formy wypoczynku, dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działaniapoza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa, inne działania realizujace cele statutowe.

 

ul. Chmaja 11/10, 35-021 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Paweł Paradowski  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 28 maja 2019 r. Nie - - - -
30.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Grabskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Grabskiego i Podwisłocza

6 sierpnia 2019 r.

1. Cele działania: reprezentowanie interesów Osiedla Grabskiego i Podwisłocza w stosunku do władz lokalnych i osób trzecich, działanie na rzecz zapewnienie komfortu życia i bezpeczeństwa mieszkańców Osiedla Grabskiego i Podwisłocza, działanie na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców osiedla, ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Osiedla, troska o infrastrukturę Osiedla, integracja mieszkańców Osiedla, działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla, kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży mieszkańców Osiedla.

2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej, może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw.

3. Środki działania:zarządzanie drogami i terenami zielonymi, placami zabaw, podejmowanie współpracy z firmami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców Osiedla, wspólpraca z organami samorządo Dzielnicy i Gminy, wystepowanie do władz lokalnych i Instytucji Administarcji Państwowej, w tym sądów w sprawach Osiedla, finansowanie przedsięwzięć i inwestycji zaspokajających potrzeby mieszkańców Osiedla, działalność informujaca, organizacja imprez i spotkań.

 ul. Załęska 10, 35-322 Rzeszów.

ul. Starzyńskiego 11/64, 35-508 Rzeszów

Nowy adres stowarzyszenia:

ul. Zygmuntowska 9 a, 35-025 Rzeszów

 Zarząd stowarzyszenia:

1. Pan Mariusz Kawa

2. Magdalena Szary-Kawa

3. Bartosz Magnowski

  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała Nr 4 z dnia 25 lipca 2019 r.  Nie  -  -  -  Nazwa stowarzyszenia zmieniona uchwałą nr 3 z dnia 18.12.2019 r.
31 Performance Academy Rzeszów 25 września 2019 r.

1. Cele działania: realizacja procesu szkolenioego, ukierunkowanego na kompleksowy post,ęp zawodników ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności połkarskich, z głównym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, podążanie za globalnymi trendami szkoleniowymi, kształtowanie wartości wśród młodych sportowców oraz rozwój ich cech mentalnych, niezbędnych do funkcjonowania w profesjonalnej piłce nożnej, promowanie zdrowego trybu życia, poprzez uswiadamianie wpływu diety i prawidłowych nawyków żywieniowych, na wydajność i osiągnięcia sportowe u młodych zawodników, wszechstronne szkolenie ruchowe dzieci 8i młodzieży, jako fundament do realizacji działań specjalistycznych, upowszechnianie zdrowego trybu .życia,  ukierunkowanie sportowego rozwoju młodzieży w szkołach w województwie rzeszowskim.

2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.

3. Środki działania: zorganizowanie Akademi Piłkarskiej oraz zapewnienie szkolenia przez licencjonowanych trenerów, organizacja profesjonalnych sesji terningowych, majacych istotny wpływ na rozwój umiejętności piłkarskich, indywidualne szkolenia oraz prowadzenie zawodników, będace istoynym elementem w procesie szkolenia, nawiązanie współpracy z klubami oraz akademianmi piłkarskimi, budowanie przyjaznych relacji, profesjonalizację procesu szkolenia zawodników piłki noznej, z głównym uwzględnienie dzieci i młodzieży, organizowanie i udział w imprezach sportowych, krajowych i międzynarodowych, organizowanie wspólnych spotkabń, szkleń oraz turniejów piłkarskich z dziećmi z polski oraz zagranicy, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych, współpraxca z władzami oświatowymi, instytucjami i organizacjami sportowymi, organizacja treningów zawodniczych i obozów sportowych.

ul. Strażacka 42A/49, 35-312 $Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenai:

1. Pan Mateusz Nowak- prezes zarządu

Pani Bożena Nowak- wiceprezes zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała 2/2019 z dnia 16 września 2019 r. Nie - - - -
32. Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie 2 października 2019 r.

1. Cele działania: wspieranie Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie w bieżącym funkcjonowaniu, organizowaniu imprez kulturalnych, zajęć edukacyjnych dloa uczniów i rodziców, pozyskiwaniu środków na zakup materiałów edukacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i edukacyjnych, wspieranie integracji środowiska lokalnego, w tym uczniów, rodziców, nauczycieli, promowanie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej, działalność na rzecz społeczności lokalnej,  pobudzanie środowiska  lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań edukacyjnych i  wychowawczych, kształtowanie postaw3 prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, stwarzanie możliwośc i wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób  dorosłych, ze szcególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polsk.

3. Środki działania: pozyskiwanie funduszy na cele statutowe i inne działania zmierzajace d9o realizacji celów określonych w regulaminie, prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej, organizowanie spotkań, wykładów, zajęć oraz innych wydarzeń, organizowanie wycieczek i innych form spędzania czasu, współprace z organami, organizacjami  i instytucjami, wystepowanie z wnioskami do właściwych organów administracji publicznej i instytucji, publiczne zabieranie głosu w sprawach objetych celami Stowarzyszenia, inne działania realizujace cele Stowarzyszenia.

ul. A. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów

Zarzad stowarzyszenia:

1. Pani Barbara Sabik- Prezes stowaryzszenia

2. Pani Anna Kwiatkowska- Wiceprezes stowarzyszenia

Pan Sebastian Bilwin- Skarbnik stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 16.09.2019 r. Nie - -- - -
33. Stowarzyszenie Budowy Komórek Lokatorskich 17 października 2019 r.

1. Cele działania: budowa komórek lokatorskich na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dunikowskiego 31,33 w Rzeszowie

2. Teren działania: miasto Rzeszów

3. Środki działania: podejmowanie czynności prawnych, podejmowanie czynności faktycznych, współpraca ze Wspólnota Mieszkaniową przy ul. Dunikowskiego 31,33 w Rzeszowie.

ul. Dunikowskiego 31, 35-603 Rzeszów

Zarzad Stowarzyszenia:

1. Pani Agata Fąfara-Groń- Prezes

2. Pan Maciej Gradzik- Zastepca prezesa

3. Pan kamil Domaradzki- członek zarządu

4. Pan Aleksander Józefczyk- członek zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała nr 2 z dnia 7.10.2019 r. Nie - - -  
34. Stowarzyszenie Rzeszów Pobitno Wilkowyja 28 listopada 2019 r.

1. Cele stowarzyszenia: reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Pobitno, Wilkowyja i okolic w obrebie ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i paderewskiego w rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami uwzględniajac sądy powszechne oraz administracyjne kazdej instancji, w sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, planowaniem i realizacją infrastruktury technicznej, w tym sieci uzbrojenia terenu, odprowadzania wód opadowych oraz planowaniem i realizacja dróg dojazdowych, podejmowanie czynności oraz wszczynanie, udział i przyłączanie sie do postępowań majacych wpływ na planowaie i zagospodarowanie przestrzenne oraz kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze osiedla Pobitno, Wilkowyja i obrębie ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiego w Rzeszowie w szczególności w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzenno- urbanistycznego, kształtowania obszarów zieleni w tym zieleni urządzoenej, obszarówrekreacyjnych oraz kwestii związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego., podejmownie czynności dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją uzytkowania przestrzeni na obszarze osiedla Pobitno i Wilkowyja okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie, uczestnicctwo oraz inicjowanie postepowań w przedmiocie ochrony okreslonych wartości przestrzeni, racjonalnego kształtowania przestrzeni, zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi oraz istniejąca zabudowa a planowanymi na obszarze osiedla Pobitno, Wilkowyja i okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie zamierzeniami inwestycyjnymi, iinspirowanie oraz podejmowanie działań oraz udział w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami uwzgledniajac sądy powszechne oraz administracyjne na rzecz ochrony elementów naturalnych środowiska, ochrony przyrody w tym  ochrony gatunkowej roślin , zwierząt i grzybów, gospodarki odpadami, podejmowanie działań i reprezentowanie interesów właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze osiedla Pobitno, Wilkowyja i  okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie, w szczególności poprzez inicjowanie postępowań oraz współuczestnictwo w już w prowadzonych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego procesów budowlanych oraz inwestycyjnych, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, gospodarki odpadmi, przed organami administarcji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami, uwzględniajac sądy powszechne oraz administarcyjne, inicjowanie przedsięwzięć w zakresie niezbednych remontów dróg, w tym dróg wewnętrznych oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, uwzględniajac odprowadzenia wód opadowych dla obszaru osiedla Pobitno, Wilkowyja i  okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie, przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami w tym sądami powszechnymi oraz sądami administarcyjnymi, reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów dministracji publicznej, samorządu terytorialnego, innych instytucji oraz organizacji w tym osób fizycznych i prawnych, inicjowanie działań w tym działań informacyjnych na rzezc społeczności lokalnej w sprawach istotnych dla jeje funkcjonowania, integracja społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju społecznosci lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, realizowanie innych ustalonych przez Zebranie Członków Stowarzyszenia celów.

2.Teren działania: obszar osiedla Pobitno, Wilkowyja i  okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie

3. Środki działania:zabieranie głosu i wyrażanie swijego stanowiska na forum publicznym, współprace z organami administrcji publicznej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i podmiotami w tym organizacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów  w tym organizacji społecznych, osób fizycznych i prawnych, udział w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego w charakterze strony postepowania w każdej instancji i na każdym etapie postępowania, w sprawach dotyczacych w szczególności wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, inwestycji celu publicznego, tealizacji inwestycji drogowych, udział w postepowaniach sądowych w tym postępowaniach prowadzonych przed  sądami administracyjnymi kazdej instancji, w charakterze przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa, ustanawianie pełnomocników oraz osób reprezentujacyh stowarzyszenie, organizowanie spotkań, prelekcji w zakresie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

ul. Trembeckiego 11A/609, 35-234 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia : Pan Mirosław Jabłoński Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 4 listopada 2019 r. Nie - - - -
35. Stowarzyszenie Sportowe - Skoki do Wody - Rzeszów 12 grudnia 2019 r.

1. Cele stowarzyszenia: wspieranie rozwoju dyscyplin sportowych: skoki do wody i pływanie oraz wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży, wspieranie finansowe klubów i stowarzyszeń sportowych zrzeszających działajacych na rzecz rzeszowskich skoków do wody, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy dotyczacej wymienionych dyscyplin, rozpowszechnianie zasad etyki współzawodnictwa zasad fair-play w sporcie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, krajoznastwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, lultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, rehabilitaci spłecznej, zawodowej i leczniczej, propagowanie postaw proekologicznych, pomocy społecznej, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, podnoszenia jakości pracy Stowarzyszenia poprzez podnoszenie kwalifikacji i umiejętności jego członków/ udział w zorganizowanych formach szkolenia jak kursyinstruktorskie, trenerskie, kwalifikacyjne i inne ukierunkowane na sport, turystykę, rekreację, walkę z patologią społeczną, studia I i II stopnia, studia podyplomowe, doktoranckie, trenerskie/ z zakresu medycyny sportu, fizjoterapii, odnowy biologicznej, rehabilitacji, socjologii sportu oraz innych ukierunkowanych na rozwój potencjału intelektualnego i praktycznego wszystkich członków Klubu.

2.Teren działania: Rzeczypospolita Polska

3. Środki działania: propagowanie działalności sportowo-rekreacyjnej, organizowanie imprez, organizowanie współzawodnictwa, szkolenie i dokształcanie wolontariuszy, organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programeme sportowo-rekreacyjnym, tworzenie zespołów systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prewencji zdrowotnej, prowadzenie zajęć z nauki pływania, tworzenie warunków od udostępniania sprzętu,k urządzeń i obiektów sportowych, drukowanie  i kolportowanie wydawnictw, folderów i ulotek, współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środków finansowych, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

 ul. Kardynała Karola Wojtyły 209, 35-304 Rzeszów

 Zarzad stowarzyszenia:

Pan Kazimierz Łukaszewicz- Prezes Stowarzyszenia

Pani Tatiana Rukh - Zastępca Prezesa

Pan Dariusz Górniak

Pani Ewa Mocha

Pan Kazimierz Jędrzejewski

 Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała z dnia 4 grudnia 2019 r.  Nie  -  -  -  
36. Stowarzyszenie Mieszkańcy Zielonego Wzgórza 10 marca 2020 r.

1. Cele stowarzyszenia: reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Zielone Wzgórze, wzdłuż ulic Zielone Wzgórze i Leśne Wzgórze w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególności w zakresie rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód deszczowych ( opadowo-roztopowych ) oraz dróg dojazdowych, podejmowanie czynności i udział w postepowaniach majacych wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania terenu osiedla Zielone Wzgórze, w szczególności w przedmioscie kształtowania ładu przestrzennego w zakresie planowania przestrzenno urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej oraz zwiazanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoi, podejmowanie czynności inicjujacych budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem wód deszczowych ( opadowo-roztopowych ) dla terenu osiedla Zielone Wzgórze i Lesne Wzgórze, ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, zarzadzanie i utzrymywanie nieruchomości, których współwłaścicielami sa członkowie Stowarzyszenia, reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji państwowej i samorzadowej,  instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych, działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie utrzymania ładu przestrzennegoi i zapewnienia na terenie ulicy Zielone Wzgórze i Leśne Wzgórze w Rzeszowie spokoju i porzadku, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie ulicy Zielone Wzgórze i Leśne Wzgórze w Rzeszowie i w jej bezpośrednim otoczeniu, informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania, integrację społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego

2. Teren działania:terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Województwa Podkarpackiego.

3. Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współprace z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, udział w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony postępowania, prowadzenie innych działań sprzyjajacych realizacji statutowych celów stowarzyszenia.

ul. Zielone Wzgórze 58, 35-213 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Pani Anna Cierpisz - Przewodnicząca

2. Pan Marcin Fura - członek zarządu

3. Pan Tomasz Dudziński- członek zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 6 marca 2020 r. Nie - - - -
37 Spokojna Chmielna 22 maja 2020 r.

1. Cele stowarzyszenia: reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Budziwój i okolic wzdłuż ulicy Budziwojskiej, Jana Pawła II, Chmielnej, herbowej, Magicznej, Legionistów, Pogodne Wzgórze, Karmelickiej, Tarnopolskiej, Św. Agnieszki, Podleśnej, Poselskiej, Studzianki, Ustronnej, Zakątkowej w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami, uwzględniając sądy powszechne oraz administracyjne każdej instancji, w sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, planowaniem i realizacją infrastruktury technicznej, w tym sieci uzbrojenia terenu, odprowadzaniem wód opadowych oraz planowaniem i realizacją dróg dojazdowych, podejmowanie czynności oraz wszczynanie, udział i przyłączanie się do postępowań mających wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze osiedla Budziwój i okolic wzdłuż ulicy Budziwojskiej, Jana Pawła II, Chmielnej, herbowej, Magicznej, Legionistów, Pogodne Wzgórze, Karmelickiej, Tarnopolskiej, Św. Agnieszki, Podleśnej, Poselskiej, Studzianki, Ustronnej, Zakątkowej w Rzeszowie, w szczególności w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzenno- urbanistycznego, kształtowania obszarów zieleni w tym zieleni urządzonej, obszarówrekreacyjnych oraz kwestii związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestreznnego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, podejmowanie czynności dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją uzytkowania przestrzeni na obszarze osiedla Budziwój i okolic wzdłuż ulicy Budziwojskiej, Jana Pawła II, Chmielnej, herbowej, Magicznej, Legionistów, Pogodne Wzgórze, Karmelickiej, Tarnopolskiej, Św. Agnieszki, Podleśnej, Poselskiej, Studzianki, Ustronnej, Zakątkowej w Rzeszowie.Uczestnictwo oraz inicjowanie postępowań w przedmiocie ochrony określonych wartości przestrzeni, racjonalnego kształtowania przestrzeni, zachowania równowagi pomiędzy elemętami naturalnymioraz istniejącą zabudową a planowanymi na obszarze osiedla Budziwój i okolic zamierzeniami inwestycyjnymi, inspirowanie oraz podejmowanie działań oraz udział w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami,uwzględniając sądy powszechne oraz administracyjne na rzecz ochrony elementów naturalnych środowiska, ochrony przyrody w tym ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, gospodarki odpadami, podejmowanie działań i repraezentowanie interesów właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze osiedla Budziwój i okolic wzdłuż ulicy Budziwojskiej, Jana Pawła II, Chmielnej, herbowej, Magicznej, Legionistów, Pogodne Wzgórze, Karmelickiej, Tarnopolskiej, Św. Agnieszki, Podleśnej, Poselskiej, Studzianki, Ustronnej, Zakątkowej w Rzeszowie, w szczególności poprzez inicjowanie postepowań oraz współuczestnictwo w już prowadzonych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, procesów budowlanych oraz inwestycyjnych, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, gospodarki odpadami, przed organami administracji publicznej i samorządu tertorialnego oraz instytucjami, uwzględniajac sądy powszechne oraz administracyjne, inicjowanie przedsięwzięć w zakresie niezbednych remontów dróg, w tym dróg wewnetrznych oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, uwzględniając odprowadzanie wód opadowych dla obszaru osiedla Budziwój i okolic wzdłuż ulicy Budziwojskiej, Jana Pawła II, Chmielnej, herbowej, Magicznej, Legionistów, Pogodne Wzgórze, Karmelickiej, Tarnopolskiej, Św. Agnieszki, Podleśnej, Poselskiej, Studzianki, Ustronnej, Zakątkowej w Rzeszowie przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami w tym sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego, innych instytucji oraz organizacji w tym osób fizycznych i prawnych, inicjowanie działań w tym działań informacyjnych na rzecz społeczności lokalnej w sprawach istotnych dla jej funkcjonowania, integracja społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, realizowanie innych , ustalonych przez Zebranie Członków Stowarzyszenia celów.

2. Teren działania: terenem działania jest cały obszar osiedla Budziwój i okolic wzdłuż ulicy Budziwojskiej, Jana Pawła II, Chmielnej, herbowej, Magicznej, Legionistów, Pogodne Wzgórze, Karmelickiej, Tarnopolskiej, Św. Agnieszki, Podleśnej, Poselskiej, Studzianki, Ustronnej, Zakątkowej w Rzeszowie.

3. Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współpraca z organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i podmiotami w tym organizacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów w tym organizacji społecznych, osób fizycznych i prawnych, udział w postepowaniach administracyjnych, przed organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego w charakterze strony postepowania w każdej instancji i na każdym etapie postępowania, udział w postepowaniach sądowych w tym postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymikażdej instancji, w charakterze przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa, ustanawianie pełnomocników oraz osób reprezentujących Stowarzyszenie, organizowanie spotkań, prelekcji w zakresie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

ul. Chmielna 98, 35-317 Rzeszów

Przedstawiciel Stowarzyszenia:

Pan Bartosz Sałaciński

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 14 maja 2020 r. Nie - - - -
38 Świadomy Obywatel Rzeszowa 24 czerwca 2020 r.

1. Cele stowarzyszenie:prowadzenie działalnosci społecznej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach na rzecz społecznosci lokalnych, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, rozwoju kulturalnego oraz ochrony środowiska.

2. Teren działania: cały kraj ze  szczególnym uwzględnieniem Miasta rzeszowa i okolic.


3.  Środki działania: propagowanie postaw obywatelskich, propagowanie samorzadności i demokracji, propagowanie racjonalnego planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni, w szczególności w mieście Rzeszów, organizowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i kulturalnych oraz na rzecz ochrony środowiska, działalnośc wydawniczą, finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rozwoju ekonomicznego, społecznego, w szczególności na terenie Miasta Rzeszowa i okolic, wspieranie ochrony środowiska.

Ul Niżańska 3

35-505 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Jacek Strojny

2. Pani Aneta Kardyś

3. Pan Artur Polakiewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 14 czerwca 2020 r. Nie - - -
39 Bearded Villains Polish Chapter 1 lipca 2020 r.

1. Cele stowarzyszenie: wspomaganie organizacji pozytku publicznego wybranych przez Zebranie członków, przeciwdziałanie stereotypom poprzez promowanie pozytywnego wizerunku posiadaczy bbrody

2. Teren działania: terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska

3. Środki działania: zbiórka środków finansowych podczas wydarzeń kulturalnych, sprzedaz odzieży  i akcesoriów wyprodukowanych na ten cel, licytacje pamiątek i gadżetów ufundowanych przez sponsorów

ul. Piłsudskiego 17/4

35-074 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Paweł Byra

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 22 lutego 2020 r. Nie - - -
40 Zielone Płuca Osiedla Przybyszówka 27 lipca 2020 r.

1. Cele stowarzyszenia: reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Przybyszówka  i okolic wzdłuż ulic: pańskiej i Słoneczny Stok w Rzeszowie    ( obręb ewidencyjny 222 Rzeszów -Przybyszówka w całości ) przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególności w zakresie rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód deszczowych oraz dróg dojazdowych, podejmowanie czynności i udział w postępowaniach mających wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania osiedla Przybyszówka i okolic wzdłuż ulic : Pańskiej i Słoneczny Stok ( obręb ewidencyjny 222 Rzeszów -Przybyszówka w całości ) w szczególności w przedmiocie kształtowania ładu przestrzennego w zakresie planowania przestrzenno - urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej oraz związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie czynności inicjujacych budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, tj. gazowniczej, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla Przybyszówka i okolic wzdłuż ul. Pańskiej i Słoneczny Stok w Rzeszowie ( obręb ewidencyjny 222 Rzeszów -Przybyszówka w całości ).

2. Teren działania: obręb ewidencyjny 222 rzeszów- Przybyszówka w całości, obszar osiedla Przybyszówka i okolic wzdłuż ulic Pańskiej i Słoneczny Stok w Rzeszowie.

3. Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, udział w postepowanich administracyjnych w charakterze strony postępowania, prowadzenie innych działań sprzyjajacych realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

ul. Pańska 60, 35-213 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Janusz Wnęk

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 16 lipca 2020 r. Nie - - - -
41 Rzeszowskie Stowarzyszenie Muzyczne 17 sierpnia 2020r.

1. Cele stowarzyszenia: wsparcie i promocja kultury, propagowanie sztuki muzycznej wsród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, jak również lokalnej społeczności miasta Rzeszowa, upowszechnianie polskij kultury muzycznej, współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami muzycznymi, organizacjami społecznymi i innymi działalnościami o charakterze artystycznym w tworzeniu sprzyjajacych warunków dla dobra i rozwoju artystycznego Polski.

2. Teren działania: Cała Polska

3. Środki działania: organizowanie koncertów, konkursów, warsztatów muzycznych, artystycznych, spotkań autorskich, wykładów, odczytów, realizacje nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, publikowanie swoich wydawnictw dxwiękowych i audiowizualnych, promowanie swoich działań w mediach, współpraca ze środkami masowego przekazu.

ul. Marii Konopnickiej 7/22, 35-211 Rzeszów

ul. Żwirki i Wigóry 8, 35-036 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Bartosz Rusin

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 22 lipca 2020 r. Nie - - - -
42 Osiedle Małych Wspólnot Mieszkaniowych przy kard. Karola Wojtyły 223 A do P 30 wrzesień 2020 r

1. Cele działania: reprezentowanie przed urzędami, instytucjami i innymi organami włąścicieli nieruchomości mieszkaniowych przy ul. kard. Karola Wojtyły 223 A do P, działanie na rzecz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości wspólnej przy ul. kard. Karola Wojtyły 223 A do P,

2. Teren działania: miasto Rzeszów

3. Środki działania: przekazywanie wniosków i deklaracji mieszkańców związanych z bieżącym funkcjonowaniem osiedla do władz miasta rzeszowa i innych organów, wymiana informacji i doświadczeń ze społeczeństwem osiedla oraz współdziałanie z rada osiedla dzielnicy Biała Rzeszów.

ul. Jazowa 6/3

35-326 Rzeszółw

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Tadeusz Rzeszutek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 24 września 2020 r. Nie - - - -
43 ArtCity 23 listopada 2020 r.

1. Cele działania: działalność kulturalna, skupiajaca sie głównie na wspieraniu, upowszechnianiu i promoocji twórczości artystycznej, zwiększanie świadomości spopłecznej szczególnie w zakresie kultury i sztuki oraz tematyki związaniej z przestrzenia miejską, kreowanie dialogu i wspieranie współprac międzysektorowych, międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i zaangażowanego społecznie, wspieranie tkanki społkecznej i budowanie więzi międzyludzkich, przeciwdziałanie patologiom a takze wsparcie dla osób wykluczonych z uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez tworzenie mozliwości i przestrzeni do udzielania oraz angazowania się społecznego, wspieranie wolontariatu, podejmowanie działań edukacyjnych, rozwijających środowiska aktywstyczne, twórcze i artystyczne, propagowanie, realizowanie oraz wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

2. Teren działania: cała Polska

3. Środki działania: kreowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych, łączenie i wspieranie środowisk twórczych, aktywistycznych oraz lokalnych liderów, przygotowywanie publikacji o charakterze edukacyjnym i publicystycznym, organizacje warsztatów, konferencji, debat i innych działąń o charakterze szkoleniowo- rozwojowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami międzynarodowymi, państowymi i samorządowymi, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk nt. kierunków rozwoku kultury i polityki kulturalnej, kierunków rozwoju przestrzeni miejskiej i polityki miejskiej.

ul. Cegielniana 18D/28

35-310 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia: Pan Maciej Staszewski - Prezes Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała nr 2/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. Nie - - -
44. Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej Podokręgu Rzeszów "Gwizdek" 7 grudnia 2020r

1. Cele działania: rozwój i upowszechnianie sportu, a w szcególności popularyzacja Przepisów Gry w Piłkę Nozną, podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu Przepisów Gry w Piłkę  Nożna sędziów, zawodników, kibiców, uczniów, studentów oraz innych grup zainteresowanych ta dyscypliną sportu, popularyzacja wiedzy związanej z działalnpścią klubów sportowych, związków sportowych, polskich związków sportowych, zasadami działania ich organów, formami współpracy z instytucjami rządowymi i samorzadowymi, statusem prawnym sedziów, zawodników, i trenerów oraz innych osób związanych z działalnością sportowa, umacnianie niezależności i niezawisłości sedziów piłkarskich oraz troska o poszanowanie ich pracy i autorytetu, integrowanie środowiska sędziowskiegooraz budowanie korzystnego wizerunku organizacji sędziowskiej poprzez organizowanie i uczestnictwo w projektach sportowych oraz kurturalnych realizowanych zgodnie z zasadmi Stowarzyszenia, pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności regulaminowej Stowarzyszenia, reprezentowanie interesów podkarpackiego środowiska  sędziowskiego, współpraca z krajowymi i miedzynarodowymi organizacjami piłkarskimi i sędziowskimi, podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów sportowych przez sędziów piłkarskich, przez stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych, zachęcanie do przystąpienia do organizacji sędziowskiej, czynne uczestictwo w zawodach piłki nożnej, przeciwdziałanie przemocy i propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach piłki nożnej oraz wspieranie zwiększenia bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, promowanie sportu dla wszystkich, edukacja i promocja czystego sportu ( zwalczanie dopingu ), inicjowanie i wspieranie aktywnego udziału w życviu społeczno-sportowo-rekreacyjnym lokalnej społeczności, promowanie zasad Stowarzyszenia, w szcególności poprzez powiększanie grona członków Stowarzyszenia, działalność charytatywna, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocja i organizacja wolontariatu.

2. Teren działania: teren rzeczypospolitej Polskiej, ze szcególnym uwzględnieniem Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

3. Środki działania: czynny udział w życiu publicznym, organizowanie zajęć szkoleniowych, kursów, warsztatów doszkalających, konferencji, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych oraz udział w takich wydarzeniach, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności sędziowskich poprzes prowadzenie szkoleń, uczestniczenie w akcjach charytatywnych, współpracę z innymi instytucjami i podmiotami oraz organami administarcji publicznej, organizowanie imprez lokalnych, krajowych i międzynarodowych, organizowanie spotkań z wybitnymi sedziami i osobami ze swiata sportu, prowadzenie działalności integrujacaej środowisko sedziów piłki noznej, w tym organizacja turniejów piłkarskich i spotkań towarzyskich z udziałem tych sędziów, organizowanie akcji promocyjnych propagujacych sedziowanie, sport i piłkę nożną, turniejów zespołów amatorskich, w tym meczów piłki noznej, a nadto festynów i imprez rekreacyjnych, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz postawy fair play, inicjowanie przedsięwzięć majacych na celu walke z uzależnieniami, wspólprace ze środkami masowego przsekazu, prowadzenie innych działąń służących realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia , zdobywanie środków finansowych i materialnych służących realizacji celów regulaminowych.

ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów

ul. Krośnieńska 26/15, 35-505 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu - Pan Andrzej Zwierzchowski

Sekretarz zarządu- Pan Paweł Mokrzycki

Sekretarz zarządu- Pan Krzysztof Bomba

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała nr 2/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Nie
45. Stowarzyszenie Pacjentów Onkologicznych

1. Cele działania:pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodziń i osób, wsparcie ekonomiczne i rzeczowe osób potrzebujących, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem oraz niepełnosprawnych, promocja zdrowego stylu życia, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom spoęcznym, działąnie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą miejsca pracy, działalność w zakresie edukacji, kultury, sportu, turystyki, promocja i organizacja wolontariatu, działalność proekologiczna, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, działalność szkoleniowa , wydawnicza i doradcza, promocja i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości, rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Teren działania: Województwo Podkarpackie

3. Środki działania: ukazanie możliwości rozwoju osobistego, tworzenie nowych uczących się społecznoścfi opartych na wkładzie osobowym swoich członków, propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcdenia ludzi w średnim starszym wieku, wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia, podejmowanie i wzpieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, aktywizacje sportowo rekreacyjną i rehabilitacyjną, umożliwianie i ułatwianie dostepu do nowoczesnej anuki i techniki, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim i starszym wieku, prowadzenie działalności wydawniczej na różnych nosnikachbezpłatne ulotki i broszury informacyjne ), wprowadzanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce i w życiu codziennym oraz ogólnie pojetych kontaktach i komunikacji, organizacje bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, prelekcji, sympozjów, konferencji oraz innych form wsparcia, prowadzenie bezpłatnej działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, kturych wiedza, praca i zaangażowanie moga być przydatne do realizacji celów statutowych stowarzyszenia, a w szczególności członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy, organizacje punktów edukacyjno-informacyjnych, organizację imprez kulturalnych, wycieczek sportowych, wymian miedzynarodowych oraz wymian międzykulturowych w ramach działań nieodpłatnych, pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od instytucji krajowych i zagranicznych firm oraz osób fizycznych i prawnych na realizację celów stowarzyszenia, pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, długotrwale i przewlekle chorymi oraz propagowanie idei wolontariatu w zakresie celów stowarzyszenia, stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej, współpracę z mediami,m prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i promujących stowarzyszenie, inne działania sprzyjajace realizacji celów stowarzyszenia.

ul. Rejtana 10A

35-310 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia :

Pan Ryszard Pępek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 11 stycznia 2021 r. Nie
46 Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie Polska 26 stycznia 2021 r.

1. Cele działania: promocja aktywnych form ruchu wśród lokalnej społeczności, promocja Miasta i Gminy rzeszów oraz Powiatu Rzeszpwskiego, aktywna współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami na rzecz rozwoju bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, współpraca z lokalnymi instytucjami o charakterze sportowym, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie wyjazdów oraz udział w różnego rodzaju imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, prowadzenie aktywnej działalności na rzecz promocji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie najbardziej utalentowanych lokalnych zawodników w dalszym rozwoju sportowym.

2. Teren działania: Cała Polska

3. Środki działania: organizacja szkolenia sportowego w zakresie ju-jitsu oraz brazylijskiego jiu-jitsu, organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwaprofesjonalnego, w tym uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, organizacje współzawodnictwa sportowego, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, organizowanie szkolenia i wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach sportowych, przygotowanie zawodników do udziału w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zlecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla.

ul. Piłsudzkiego 34/a 35-001 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Wojciech Bąk

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Ucwała z dnia 29 grudnia 2020 r. Nie
47 Świadomy Obywatel Rzeszowa ulic Koło i Kwiatkowskiego 27 stycznia 2021 r.

1. Cele działania: prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnych, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, rozwoju kulturalnego oraz ochrony środowiska.

2. Teren działania: cały kraj ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Rzeszowa i okolic.

3. Środki działania: propagowanie postaw obywatelskich, samorządności i demokracji, propagowanie racjonalnego planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni, w szcególności w mieście Rzeszów, organizowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i kulturalnych oraz na rzecz ochrony środowiska, działalność wydawniczą, finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rozwoju ekonomicznego, społecznego w szczególności na terenie Miasta Rzeszowa i okolic, wspieranie ochrony środowiska.

ul. Koło 5b

35-312 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

Pan Bogdan Śmigiel

Pan Henryk Gabryk

Pani Hanna Chruściel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 16 stcznia 2021 r Nie
48 Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim SALWA 8 luty 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportów strzeleckich i kolekcjonerstwa broni palnej, promocja i popieranie strzelectwa oraz kolekcjonowanie broni palnej, zrzeszanie osób interesujacych sie strzelectwem i kolekcjonowaniem broni palnej, organizowanie imprez strzeleckich oraz imprez kolekcjonerskich, udział w imprezach o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronno0ści państwa, dokumentowanie zrzeszonym:członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim.

2. Teren działania:obszar Rzeczypospolitej Polskiej, na terenach miejskich i wiejskich a takze za granicą.

3. Środki działania: organizuje szkolenia i kursy strzeleckie, imprezy o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim, a także udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje, propagowanie wśród społeczeństwa postawy zwiazanej z rozwojem i popularyzacją stzrelectwa, a także postawy moralne i patriotyczne, prowadzi prace wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami o tym samym charakterze, w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biulatyny informacyjne oraz inne materiały propagandowe, utzrymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia uzytkowane przez stowarzyszenie, podejmuje działania i przedsięwzięcia dla realizacji regulaminowych celów, propagowanie postaw związanych z rozwojem i popularyzacja stzrelectwa, a także postaw moralnych i patriotycznych wśród członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej, obejmuje działalnościa strzelecka jak największą liczbe członków w szczególnosci sympatyków broni palnej, sportowej i strzelectwa oraz stwarzanie wśród nich atmosfery koleżeństwa i współdziałania, podnosi poziom sportowy zawodników oraz wszechstronnie przygotowanie ich do osiagania jak najlepszych wyników, propaguje szeroko pojmowany sport i rekreacje, rozpowszechnia i propaguje materiały szkoleniowe na temat stzrezlectwa, inicjuje i prowadzi integrację w ramach działalnosci Stowarzyszenia, prowadzi działalność charytatywna naukę, edukację, oświatę i wychowanie, propaguję ochronę i promocje zdrowia, prowadzi działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzi działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, propaguje rozwój społeczeństwa obywatelskiego  i aktywność społeczna obywateli, organizuje zajęcia szkoleniowe, wypoczynkowe i obozy.

ul. Strażacka 25F/3, 35-312 Rzeszów

Przedstawiciel Stowarzyszenia:

Pan Dawid Żak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała nr 2/2021 z dnia 29 stcznia 2021 r Nie - - - -
49 Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Przyjaźń 9 luty 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: wspioeranie rozwoju, edukacji,oświaty, kultury i wychowania, wspieranie i promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspieranie wypoczynku  dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechnianie i propagowanie kultury narodu polskiego i regionu, sprzyjanie szerokiemu rozwojowi kontaktów oraz przyjaźni pomiedzy obywatelami polskimi i innymi narodowościami.

2. Teren działania: obszar rzeczypospolitej Polskiej

3. Środki działania: organizacja i prowadzeie różnych form edukacyjnych oraz działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej, organizację wydarzeń artystycznych, konkursów, festiwali, koncertów, działalność edukacyjna i doradczą w różnej formie, włącznie z prowadzeniem szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów, seminariów, odczytów, sesji naukowych, wykładów, spotkań i innych imprez, które służą wymianie informacji, kształceniu i integracji, prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i wydawniczej, propagowanie nowych form pedagogicznych i dydaktycznych, organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży, realizacja prac zleconych przez organizacje i instytucję, współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą zainteresowanymi działalnościa stowarzyszenia, podejmowanie działalń na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji i darowizn, poradnictwo specjalistyczne w tym m. in. metodyczne, zawodowe i inne, przygotowanie i realizację autorskich programów, artystyczna działalnośc twórcza, zdobywanie materialnego i moralnego wsparcia osób i instytucji, prowadzenie innych działań sprzyjających realizacjo regulaminowych celów Stowarzyszenia.

ul. Słocińska 217 c 35-330 Rzeszów

Przedstaswiciel Stowarzyszenia : Pani Aneta Michno

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Nie
50 Fabryka Inicjatyw Podkarpackich 10 luty 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Robotyki i Cyberbezpieczeństwa, działanie na rzecz edukacji Robotyki i Cyberbezpieczeństwa, nauki, kultury, edukacji, oświaty, wychowania, ekologii, edukacji cyfrowej, rozwoju przedsiębiorczości w regionie, prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, konferencji, spotkań, paneli dyskusyjnych, działania na rzecz edukacji elektronicznej i cyfryzacji, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochrona systemów informacyjnych, a w szczególności poprzez: dostarczanie wiedzy zwiazanej z tematyką szeroko pojetego bezpieczeństwa systemów informacyjnych, edukację i promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa systemó informacyjnych, propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym, propagowanie inicjatyw lokalnych, aktywizacji życia osób starszych,  aktywny udział w życiu kulturalno-społecznościowym regionu między innymi poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, promowanie i wspierania działań w zakresie sportu oraz kultury i edukacji, organizowanie i udział w imprezach promujacych region, wspieranie i promowanie innowacyjnych kierunków, matematyki, informatyki i robotyki oraz cyberbezpieczeństwa, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów regulaminowych, ze szczególnym uwzględnieniem książek elektronicznych ( e-buków ).

2. Teren działania: Miasto Rzeszów

3. Środki działania: prowadzenie działalności promujacej oświate, edukację, cyberbezpieczeństwo, kulture, turystykę, sport, organizowanie kursów, wystaw, pokazów, festynów, odczytów, dyskusji i sympozjów,organizację warsztatów, spotkań, szkoleń w celu umożliwienia poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemó informatycznych oraz robotyki, działania na rzecz zwiększania aktywoności gospodarczej, społecznej w województwie podkarpackim i pozostałym obszarze rzeczypospolitej poprzez promocję i propagowanie mikro i małaych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych  organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu i likwidacji w ten sposób bezrobocia oraz inne działania zmierzajace do aktywności społecznej mieszkańców, prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów regulaminowych, , współpracę z władzami samorzadowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania stowarzyszenia, prowadzenie działalności promujacej oświatę, edukację, cyberbezpieczeństwo, kulturę, turystykę, sport i rekreację oraz ochrone zabytków, ochrone środowiska, zarządzanie i kierowanie projektami w zakresię realizacji celów regulaminowych.

ul. Starzyńskiego 1/49 35-508 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

Pan Rafał Dudzic

Pani Ewelina Dudzic

Pani Justyna Dziura

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 8 lutego 2021 r. Nie
51. Stowarzyszenie Bieszczadzka Bachata 22 luty 2021 r.

1.Cele stowarzyszenia: promocja i ochrona zdrowia ( fizycznego i psychicznego ) poprzez aktywność fizyczną w formie tańca ze szczególnym uwzględnieniem : bachaty, kizomby i salsy,aktywizacja fizyczna społeczności lokalnej Podkarpacia poprzez promowanie tańcó latynoskich, integracja Podkarpackich środowisk tanecznych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk skupiajacych się wokół tańców latynoskich: bachata, kizomba, salsa, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz budowanie wzajemnych relacji bez przemocy poprzez kultywowanie kultury tańca ze szczególnym uwzględnieniem tańców latynoskich: bachata, kizomba, salsa aktywizacja społeczna środowisk tanecznych, propagowanie Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa i Bieszczadów jako miejsc przyjaznych kulturze tańca, promowanie środowisk, szkół tańca, inicjatyw społecznych funkcjonujących wokół tańców latynoskich, propagowanie tańca ze szczególnym uwzględnieniem bachaty, kizomby i salsy jako sposobu na radzenie sobie z codziennym stresem i konstruktywnym rozładowaniem napięć związanych z trudnymi okolicznościami życiowymi ( problemy zawodowe, pandemia, problemy osobiste). przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i patologiom społecznym ( agresja, przemoc, alkoholizm, narkomania ) poprzez organizowanie czasu wolnego i aktywności wokół tańca .

2. Teren działania: Cała Polska

3 Środki działania: organizowanie wydarzeń i inicjatyw okolicznościowych w ramach których praktykowane są tańce latynoskie ze szczególnym uwzględnieniem bachty, kizomby i salsy na terenie województwa Podkarpackiego głównie w okolicach Rzeszowa oraz turystycznych regionów Bieszczad, prowadzenie stron internetowych oraz profili na portalach społecznościowych promujacych inicjatywy bachatowe, kizomba i salsowe, organizowanie wydarzeń integracyjnych zrzeszających osoby aktywne praktykujące tańce latynoskie: bachata, kizomba i salsa, inicjowanie i zachęcanie młodzieży, seniorów i innych mieszkańców Podkarpacia i Polski do aktywności fizycznej poprzez taniec latynoski, realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej i patologiom społecznym, wykorzystując tańce latynoskie, organizowanie warsztatów, zajęć edukacyjnych z zakresu tańcó latynoskicj dla wszelkich grup społecznych z terenu Podkarpacia i Polski, realizowanie grantów i projektów edukacyjnych, integracyjnych i profilaktycznych z wykorzystaniem zajęć tanecznych w ramach lokalnych i krajowych dotacji i konkursów.

ul. Kosynierów 18/25,35-202 Rzeszów

Przedstawiciel Stowarzyszenia: Pan Daniel Mróz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 14 lutego 2021 r. Nie
52. Volley Rzeszów 24 luty 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: działanie na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej członków stowarzyszenia, popularyzowanie zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa, promocja siatkówki na wszystkich jej płaszczyznach.

2. Teren działania: województwo podkarpackie.

3. Środki działania: organizowanie imprez sportowych, spotkań, treningów, meczy, obozów sportowo-rekreacyjnych, uczestnictwo w imprezach sportowych, współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania, wspieranie działań zmierzających do popularyzacji siatkówki w regionie, inne działania realizujace cele statutowe.

ul. Kameliowa 47, 35-212 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Paweł Kuźniar

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 18 lutego 2021 r Nie
53 Kettlebell Rzeszów 22 kwietnia 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: treningi zawodników, szkolenia, warsztaty, organizacja zgrupowań zawodników, uczestnictwo w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych, promowanie sportu odważnikowego w Polsce.

2. Teren działania: cała Polska

3. Środki działąnia: uczestnictwo w zawodach krajowych, międzynarodowych oraz na poziomie reprezentacyjnycm, szkolenie nowych zawodników, podnoszenie umiejętności, doskonalenie warsztatu kompetencji sportowych poprzez treningi, specjalistyczne warsztaty, szkolenia, eventy/ imprezy sportowe, obozy sportowe, zgrupowania, promowanie aktywności fizycznej sportowej i rekreacyjnej, zachecanie do aktywnego i zdrowego trybu życia.

ul. Karkonoska 145, 35-083 Rzeszów

Zarzad Stowarzyszenia:

1. Pani Aneta Przepióra - Prezes

2. Pan Andrzej Jodłowski - Wiceprezes

3. Pani Dorota Kwietniewska - Sekretarz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała nr 2/2021 z 19.04.2021 Nie
54 BILU-SPORT-BAMBINI Aktywni cały rok 14 maja 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: krzewienie fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia oraz wychowywanie członków poprzez kulturę fizyczną i sport, wychowywanie obywatelskie członków w otwartości i wolności, w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania oraz rozwijanie umiejętności współpracy członków w realizacji wspólnych celów, upowszechnianie i rozwijanie wśród członków oraz ich rodzin specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności fizycznej oraz wielu dyscyplin sportowych, promowanie rekreacji oraz walorów turystyki kwalifikowanej, poprzez organizację jedno lub wielodniowych wycieczek turystycznych, a także obozów  sportowo-rekreacyjnych, umożliwianie zaprezentowania przez członków stowarzyszenia nabytej wiedzy i umiejętności w zawodach sportowych, planowanie, organizowanie i zarzadzanie zawodami sportowymi, które maja wpływ na rozwój fizyczny, zdrowie i jakość życia członków stowarzyszenia oraz polskiego społeczeństwa, prowadzenie działalności reklamowej i szkoleniowej majacej bezpośredni wpływ na rozwój aktywności fizycznej członków oraz polskiego społeczeństwa, nawiązywanie współpracy z władzami lokalnymi, podmiotami gospodarczymi, innymi instytucjami pożytku publicznego oraz Ministerstwem Sportu, w celu realizacji założeń regulaminu, nawiązywanie współpracy z dysponentami obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w celu ich wynajęcia lub wydzierżawienia do realizacji założeń regulaminu, pozyskiwanie sprzętu sportowego oraz wszelkich materiałów potrzebnych do organizacji i realizacji zajęć i zawodó sportowych, gromadzenie funduszy i środków w celu finansowania założeń regulaminu stowarzyszenia, podejmowanie działąń na rzecz ochrony środowiska naturalnego, samodzielnie jak we spółpracy z innymi organizacjami, upowszechnianie wiedzy dotyczącej współczesnych form komunikacji, publiakcji, prowadzenie akcji informacyjnych oraz współpracy ze środkami masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem internetu.

2. Teren działąnia: Rzeczypospolita Polska.

3. Środki działania: wspóldziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia stowarzyszeniu właściwych watunków do prowadzenia szkoleń, uprawiania sportu, rekreacji i turystyki, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej, organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych z udziałem członków, prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej oraz informacyjno-promocyjnej dla członków stowarzyszenia, nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o zbliżonych celach z Polski i zagranicy, prowadzenie zjęć i współpraca z organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi zajęcia rehabilitacyjne oraz turystykę integracyjną dla osób niepełnosprawnych, z orzeczeniem  i opiniami, nabywanie i utzrymywanie we właściwym stanie sprzętu i wyposażenia służącego działalności stowarzyszenia, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, Akademiami Wychowania Fizycznego, organizacjami i związkami sportowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami stawiającymi sobie podobne cele.

ul. Wita Stwosza 38, 35-113 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Maciej Biliński

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Regulamin przyjęty                    2 marca 2021 r. Nie
55 MG 1 września 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: propagowanie wśród dzieci i młodzieży techniki przemysłu skórzanego, propagowanie wśród dzieci i młodzieży sportów strzeleckich.

2 Teren działania: Rzeczypospolita Polska.

3. Środki działania: pomoc przy tworzeniu i funkcjonowaniu Muzeum Przemysłu Skórzanego, pomoc przy tworzeniu i obsłudze stzrelnicy sportowej.

ul. Debicka 367, 35-213 Rzeszów

Przedstawiciel Stowarzyszenia:   Pan Andrzej Ozga

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Regulamin przyjety  7 sierpnia 2021 r. Nie - - - -
56 Inicjatywa Wolność 7 września 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: propagowanie wartości takich jak wolność, własność i sprawiedliwość, wspieranie inicjatyw rodziców majace na celu wychowywanie dzieci według własnych przekonań i światopoglądu, przeciwdziałanie niszczeniu tradycji narodowych i zycia kosztem przyszłych pokoleń narodu, edukowanie z zakresu zasad ekonomii na poziomie jednostki, rodziny, miasta, państwa, budowa świadomości lokalnej, gospodarki, biznesu, tradycji regionalnej oraz transparentności działań samorządu, w tym działąnia na rzecz swobodnego dostepu do informacji publicznej, propagowanie etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji, wspomaganie lokalnego rozwoju gospodarczego, działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza, realizację projektów i podejmowanie przedsięwzięć z obszrau aktywności społecznej, wspomaganie inicjatyw organizacji nieformalnych i osób prywatnych w zakresie zgodnym z ideami wolnościowymi, działalność na rzecz poprawy standardów opieki okołoporodowej.

2. Teren działania: województwo Podkarpackie.

3. Środki działania: organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, pogadanek, paneli dyskusyjnych, zgromadzeń oraz innych wydarzeń wpisujących się w zakres celów Stowarzyszenia, organizowanie konferencji prasowych o tematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia, prowadzenie działalności wydawniczej na różnych nośnikach ( bezpłatne ulotki i broszury informacyjne), podejmowanie współpracy z organami samorządu i jednostek administracji publicznej, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami społecznymi, partiami, osobami oraz mediami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, współpracę z osobami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia, prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynny udział w zyciu publicznym i kulturalnym, wtym również występowanie z petycjami i wnioskami do właściwych organów administracji, monitorowanie podmiotów publicznych i innych otrzymujących środki publiczne, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i rzeczowych, stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej, prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i promujących Stowarzyszenia, inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

ul. Grodzisko 1a/4, 35-060 Rzeszów

Przedstawiciel Stowarzyszenia: Joanna Suska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Regulamin przyjęty 19 sierpnia 2021 r. Nie - - - -
57 Stowarzyszenie Kultura Sceniczna 28 wrzesnia 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: propagowanie i praezentacja polskiej i światowej muzyki rozrywkowej i jazzoej, upowszechnianie polskiej i światowej kultury muzycznej, działalność  twórcza, sceniczna, rozrywkowa, działalnośc kabaretowa, inspirowanie i realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, współpraca z amatorskimi i zawodowymi instytucjami artystycznymi, integrowanie środowiska miłośników muzyki ( w tym instytucji i osób fizycznych ) zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej, utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami kultury, prowadzenie działalności publicznej, wspóldziałąnie z władzami państwowymi i instytucjami artystycznymi w tworzeniu sprzyjających warunków dla dobra i rozwoju artystycznego, wspólpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalna w zakresie promocji kultury muzycznej, współpraca ze szkołami artystycznymi, wydziałami artystycznymi wyższych uczelni ( muzycznymi, plastycznymi ) w podejmowaniu działań o charakterze artystycznym - wspólne organizowanie recitali i wystaw artystycznych, działalność edukacyjna w kształtowaniu dobrych gustów artystycznych.

2. Teren działąnia: Rzeczypospolita Polska.

3. Środki działania: prezentowanie piosenki polskiej n ascenie, organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych i plastycznych, organizacje konkursów piosenki polskiej i zagranicznej, działalność twórxcza i artstyczna w dziedzinie muzyki, teatru, kabaretu, plastyki i fotografii, opracowanie historii polskij muzyki rozrywkowej i jazzowej, realizację nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, publikowanie swoich wydawnictw dżwiękowych i audiowizualnych, promowanie swoich działań w mediach, współpraca ze środkami masowego przekazu, wykorzystanie mediów uczelnianych ( rozgłośni, stacji TV, wydawnictw ) w propagowaniu wartości muzyki.

ul. Żwirki i Wigury 8B/31, 35-036 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Stanisław Gargas

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrzne
Regulamin przyjęty uchwała z dnia 22 września 2021 r. Nie - - - -
58. Akro- Dzieciaki 3 listopada 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: propagowanie oraz rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych świadomości dotyczacej zalet płynących z aktywności fizycznej, wspieranie zdrowia fizycznego i psychicznego u dzieci, młodzieży i dorosłych w zwalczaniu skutków pandemii COVID 19, organizacja wydarzeń sportowych w tym zawodów i turniejów z elementami współzawodnictwa, propagowanie wiedzy dotyczącej arkanó akrobatyki i gimnastyki sportowej oraz w tym zakresie organizowanie szkoleń , kursów  i preelekcji, organizacja treningówindywidualnych dla uzdolnionych ruchowo dzieci i młodzieży, wsparcie mentalne i dydaktyczne dla zawodników, organizowanie funduszy i warunków lokalowych potrzebnych do organizacji wydarzeń sportowych oraz treningówn zmierzających do rozwoju aktywności fizycznej, organizowanie zajęć motorycznych przygotowujących do zajęć akrobatycznych.

2. Teren działąnia: Obszar województwa podkarpackiego, a w szczególności teren miasta Rzeszowa.

3. Środki działania: organizowanie zajęć i treningów sportowych na terenie Szkół Podstawowych na terenie województwa podkarpackiego, podejmowanie działań promocyjnych na rzezcz szerzenia wiedzy dotyczącej akrobatyki na terenie województwa podkarpackiego.

ul. Ułanów 10/52, 35- 308 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Marta Maria Kogut

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrzne
Regulamin przyjęty uchwała z dnia11 października 2021 r. Nie - - - -
59. #Działamy 15 listopada 2021 r.

1. Cele stowarzyszemia: działalność samorzadowa, działalność kulturalno-historyczna, działalność pro obywatelska, działalność edukacyjna/informacyjna, współpraca z administracja publiczną, współpraca z innymi staowarzyszeniami/organizacjami pozarządowymi, współpraca z dmomami kultury na terenie Miasta rzeszowa.

2. Teren działania: Miasto Rzeszów.

3. Środki działania: branie czynnego udziału w życiu samorządowym miasta poprzez udział w debacie publicznej jak również podejmowanie bądź wspieranie inicjatyw na rzezcz poprawy jakości życia obywateli na terenie Miasta Rzeszowa, organizacja, współorganizacja, koordynacja wydarzeń kulturalnych i historycznych związanych z Miastem Rzeszów, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizowanie otwartych debat z udziałem samorządowców, parlamentarzystów, ruchów miejskich oraz innych formalnych i nieformalnych organizacji pozarzadowych a także angażowanie miesdzkańców Rzeszowa w działania na rzecz funkcjonowania ich w życiu społecznym miasta.

ul. gen. kazimierza Pułaskiego 7/301, 35-011 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Pan Michał Sowa - Prezes Stowarzyszenia

2. Pan Tomasz Sowa - Wiceprezes Stowarzyszenia

3. Pan Jacek Czerkowicz - Członek Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrzne
Regulamin przyjęty uchwałą z dnia 25 października 2021 r. Nie - - - -
60. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci, Młodzieży i Wsparcia Przedsiębiorczości Imienia Mely i Józefa Sarah - SMILE 24 listopada 2021 r.

1. Cele stowarzyszenia: działanie na rzecz dzieci i młodzieży przez udzielanie pomocy w zakresie edukacji. przez stworzenie programów edukacyjnych, kursów, szkoleń, warsztatów i wdrażania tych osób do aktywnego życia społecznego i zawodowego, podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy biznesowej, działalność edukacyjna w zakresie przedsiębiorczości, zrzeszanie osób kończacych edukację szkolną i umozliwienie im rozpoczęcia drogi zawodowej, również w postaci fundowanych stypendiów stażowych w Polsce, Republice Filipin i innych Państwach w zależności od potrzeb oraz możliwości stowarzyszenia, propagowanie zasad tolerancji i wzajemnego szacunku wobec dzieci i młodzieży oraz ich szacunku do osób starszych, współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo - wychowawczymi oraz szkołami w tym również ze szkołami wyższymi w celu wymainy edukacyjnej dzieci i młodzieży z Polski i Republiki Filipin oraz innych Państw, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowuym, kształtowanie różnorodnych form wspólpracy mających na celu rozwój wszechstronnej edukacji wśród dzieci i młodzieży, działalnośc na rzecz wypoczynku i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontaritu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju swiadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z poszanowaniem tardycji narodowych innych Państw, udzielanie wsparcia osobom zagrozonym wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, kolor skóry, status materialny, poglądy polityczne, wykształcenie czy pochodzenie, działalnośc wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości, działalność wspomagajaca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrazania nowych rozwiazań technicznych w praktyce gospodarczej, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolenieniem z pracy, działalność wspomagajaca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz międzynarodowych, ktywną promocję firm i społecznej odpowiedziałności biznesu, oraz propagowanie postaw etycznych,.

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polska. Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie moze prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa w szczególności w republice Filipin i współpracować z innymi organizacjami non profit posiadajacymi zbiezne założenia swojej działalności.

3. Środki działania: organizowanie warsztatów twórczych, w szcególności zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych oraz sportowych i innych działań edukacyjnych, propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, m.in. poprzez organizowanie wyjazdów i warsztatów, pozafinansowe wspieranie rodzin osób, będących w trudnej sytuacji życiowej, współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia, wspólpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczenia w dziedzinie opieki, edukacji , przediębiorczości, nawiazywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi, stworzenie i realizację kampanii społecznych, organizowanie konkursów i olimpiad tematycznych i innych o charakterze edukacyjnym, wydawanie nieodpłatnych czasopism , broszur, artykułów i innych wydawnictw związnaych z celami Stowarzyszenia, nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami o zblizonych celach regulaminowych, wymiana i edukacja kulturalna,.

ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów

Przedstawiciel Stowarzyszenia : Pan Michał Ura

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrzne
regulamin przyjęty uchwałą  Nr 2/2021  z dnia 14 lipca 2021 Nie - - - -