Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Spraw Obywatelskich

Data zatwierdzenia

2019-11-19

1. Siedziba
Adres Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail umrz@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Adam Litwa
Siedziba  ul. Okrzei 1 pok. nr 8, 35-064 Rzeszów
Telefon  
e-mail alitwa@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
 Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę.
4. Z-ca Dyrektora
Imię i Nazwisko                      Augustyn Rębisz
Siedziba                                  ul. Okrzei 1 pok. nr 2, 35-064 Rzeszów
Telefon
e-mail                                     arebisz@erzeszow.pl
5. Kompetencje Z-cy Dyrektora
Współdziałanie z Dyrektorem Wydziału w sprawach dotyczących organizacji pracy

Wydziału oraz kierowanie Wydziałem w przypadku jego nieobecności.
6. Podstawa prawna
Nie dotyczy
7. Struktura organizacyjna
Dyrektor Wydziału, Z-ca Dyrektora, Pracownicy
8. Zadania

1. Społeczno-obywatelskie: nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, rejestrowanie stowarzyszenia zwykłego, udzielanie pomocy repatriantom i wypłata świadczeń pieniężnych osobom posiadającym ważną Kartę Polaka.

2. Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych: wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy, wydawanie dowodów osobistych po utracie, wydawanie dowodów osobistych osobom małoletnim, wymiana dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych, wydawanie poświadczenie zameldowań, zameldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego, zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną;

9. Tryb działania
Zarządzenie nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zarządzenie nr 74/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
10. Wysokość opłat
Nie dotyczy
11. Rejestry, archiwa, ewidencje
Wydział prowadzi rejestr mieszkańców  i wprowadza dane do rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych w czasie rzeczywistym. Na pisemny wniosek udostępnia się dane z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców  i rejestru dowodów osobistych.
Wydział prowadzi ewidencje stowarzyszeń zwykłych, które maja siedzibę na terenie miasta Rzeszowa. Wydział gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi.
12. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
13. Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy
Dane opracowania
Opracował Agnieszka Czarnota 2019.11.19
Zatwierdził Adam Litwa 2019.11.19