Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 87 54 742
Infolinia:  1 77 88 99 00
e-mail promocja@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Marzena Furtak-Żebracka
Siedziba Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 87 54 741
e-mail furtakm@erzeszow.pl 
3. Zastępca Dyrektora
Imię i nazwisko Kamil Czyż
Siedziba ul. 3 Maja 7, 35-030 Rzeszów
e-mail kczyz@erzeszow.pl
4. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału.
5. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 47/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
6. Struktura organizacyjna
 1. Wydziałem Promocji i Współpracy Międzynarodowej zarządza dyrektor przy pomocy swojego zastępcy.
 2. W Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej tworzy się:
  1) Referat Promocji, którego pracą kieruje kierownik referatu;
  2) Referat Współpracy Międzynarodowej i Obsługi Inwestora, którego pracą kieruje zastępca dyrektora;
7. Zadania

Do zadań Referatu Promocji należy w szczególności:

 1. realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
 2. przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych;
 3. prowadzenie oficjalnej strony internetowej urzędu;
 4. współpraca z wydziałami, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych;
 5. przygotowywanie materiałów promocyjno - informacyjnych o mieście;
 6. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów magazynowych materiałów promocyjnych, z wyłączeniem materiałów promocyjnych o których mowa w § 4 w ust. 4 pkt 5 niniejszego Regulaminu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego w postaci oprogramowania dziedzinowego użytkowanego przez urząd;
 7. realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji;
 8. realizowanie działań z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej Rzeszowa oraz obsługi inwestorów.

Do zadań Referatu Współpracy Międzynarodowej i Obsługi Inwestora należy w szczególności:

 1. realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa w zakresie współpracy międzynarodowej;
 2. utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Rzeszowa;
 3. przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Rzeszowem, a miastami i instytucjami zagranicznymi;
 4. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji miejskich oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Rzeszowa;
 5. tłumaczenie i zlecanie tłumaczeń dokumentów z zakresu współpracy międzynarodowej;
 6. realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących współpracy i wymiany międzynarodowej;
 7. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów oraz ich obsługa;
 8. udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Rzeszowie;
 9. opracowywanie branżowych raportów, analiz i baz danych na potrzeby inwestorów;
 10. promowanie terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa;
 11. koordynacja prac związanych z rozwojem Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów Dworzysko.

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej poza zadaniami wyszczególnionymi realizuje inne zadania, a w szczególności:

 1. planuje i prowadzi akcje promocyjne skierowane do mieszkańców Rzeszowa;
 2. inicjuje i koordynuje kampanie reklamowe Rzeszowa, w celu kreowania pozytywnego wizerunku miasta;
 3. przygotowuje ankiety związane z udziałem miasta w krajowych i międzynarodowych konkursach i rankingach;
 4. promocyjnie wspiera konferencje prasowe oraz spotkania z mieszkańcami, studentami, uczniami, środowiskami branżowymi oraz Prezydentem;
 5. organizuje i uczestniczy w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych, takich jak: konferencje, fora, targi, wystawy, misje gospodarcze, wyjazdy studyjne, spotkania branżowe;
 6. realizuje zadania z zakresu promocji stref aktywności gospodarczej w Rzeszowie;
 7. wspiera działalność lokalnych przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy;
 8. prowadzi sprawy związane z promocją gospodarczą i turystyczną Rzeszowa w kraju i za granicą;
 9. prowadzi serwisy internetowe i portale społecznościowe dedykowane dla mieszkańców, turystów i inwestorów;
 10. dba o spójność, zrozumiałość i jednoznaczność komunikatów zawartych w materiałach informacyjno-promocyjnych przekazywanych na zewnątrz przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
 11. współpracuje z wydziałami urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych;
 12. podejmuje działania związane z promocją turystyczną i gospodarczą miasta Rzeszowa (m.in. poprzez opracowywanie folderów, katalogów terenów inwestycyjnych, prezentacji multimedialnych, filmów i spotów reklamowych, tematycznych dodatków i artykułów sponsorowanych o Rzeszowie, realizacja kampanii promujących potencjał turystyczny, gospodarczy i inwestycyjny Rzeszowa w regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych portalach oraz środkach masowego przekazu);
 13. współpracuje z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, lokalnymi uczelniami i innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie promocji miasta;
 14. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu, agencjami, stowarzyszeniami, fundacjami, klastrami, startupami, sekcjami handlowymi ambasad, uczelniami i szkołami w zakresie promocji gospodarczej i turystycznej Rzeszowa (m.in. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Parki Naukowo-Technologiczne, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Krajowy Klaster Kluczowy Dolina Lotnicza, Klaster IT, lokalne i zagraniczne izby przemysłowo-handlowe, agencje nieruchomości komercyjnych, firmy HR, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, PROT, Podkarpacka Komisja Filmowa).

8. Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

  9. Wysokość opłat
  nie dotyczy
  10. Rejestry, archiwa, ewidencje

  Rejestry, ewidencje - nie dotyczy.

  Archiwa - zgodnie z § 63. 1. instrukcji kancelaryjnej  teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

  11. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
  -
  12. Informacje nieudostępnione
  nie dotyczy
  Dane opracowania
  Opracował Marzena Furtak-Żebracka 2021.01.04
  Zatwierdził Marzena Furtak-Żebracka 2021.01.04