Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 87 54 742
Infolinia:  1 77 88 99 00
e-mail promocja@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Marzena Furtak-Żebracka
Siedziba Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 87 54 741
e-mail promocja@erzeszow.pl
3. Zastępca Dyrektora
Imię i nazwisko Kamil Czyż
Siedziba ul. 3 Maja 7, 35-030 Rzeszów
e-mail kczyz@erzeszow.pl
4. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału.
5. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
6. Struktura organizacyjna

1. Wydziałem Promocji i Współpracy Międzynarodowej zarządza dyrektor przy pomocy swojego zastępcy.
2. W Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej tworzy się:
1) Referat Promocji, którego pracą kieruje kierownik referatu;
2) Referat Współpracy Międzynarodowej i Obsługi Inwestora, którego pracą kieruje zastępca dyrektora;

7. Zadania

Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

1) prowadzenie akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców Rzeszowa;
2) planowanie, inicjowanie i koordynacja kampanii reklamowych miasta Rzeszowa, w celu kreowania prawidłowego wizerunku miasta;
3)  promocyjne wparcie spotkań organizowanych z mieszkańcami, studentami, uczniami oraz środowiskami branżowymi;
4)  analiza zapytań i wniosków mieszkańców obsługiwanych przez Oddział Teleinformatycznej Obsługi Mieszkańców i Informacji Publicznej Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz informacji docierających do urzędu innymi sposobami, dotyczących promocji Rzeszowa oraz współpracy międzynarodowej; 
5) dbałość o spójność, zrozumiałość i jednoznaczność komunikatów zawartych w materiałach informacyjno-promocyjnych przekazywanych na zewnątrz przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
6) organizacja oraz udział w imprezach promocyjnych, takich jak: wystawy, targi, misje objazdowe, konferencje prasowe, spotkania branżowe.

Do zadań Referatu Promocji należy w szczególności:

1) realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
2) przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych;
3) prowadzenie oficjalnej strony internetowej urzędu;
4) współpraca z wydziałami, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych;
5) przygotowywanie materiałów promocyjno - informacyjnych o mieście;
6) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, lokalnymi uczelniami i innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie promocji miasta;
7) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów magazynowych materiałów promocyjnych, z wyłączeniem materiałów promocyjnych o których mowa w § 4 w ust. 5 pkt 5 niniejszego Regulaminu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego w postaci oprogramowania dziedzinowego użytkowanego przez urząd;
8) przygotowywanie ankiet związanych z udziałem miasta w konkursach i rankingach;
9) realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji.

Do zadań Referatu Współpracy Międzynarodowej i Obsługi Inwestora należy w szczególności:

1) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Rzeszowa;
2) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Rzeszowem, a miastami i instytucjami zagranicznymi;
3) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji miejskich oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Rzeszowa;
4) tłumaczenie i zlecanie tłumaczeń dokumentów z zakresu współpracy międzynarodowej;
5) realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących współpracy i wymiany międzynarodowej;
6) udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Rzeszowie;
7) promowanie terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa;
8) koordynacja prac związanych z rozwojem Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko;
9) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów oraz ich obsługa;
10) wspieranie działalności lokalnych przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy;
11) udział w krajowych i zagranicznych targach, konferencjach, forach i misjach gospodarczych;
12) organizowanie krajowych i zagranicznych misji gospodarczych;
13) opracowywanie branżowych raportów, analiz i baz danych na potrzeby inwestorów;
14) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu, agencjami, stowarzyszeniami, fundacjami, klastrami, startupami, sekcjami handlowymi ambasad, uczelniami i szkołami (m.in. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Parki Naukowo-Technologiczne, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Krajowy Klaster Kluczowy Dolina Lotnicza, Klaster IT, lokalne i zagraniczne izby przemysłowo-handlowe, agencje nieruchomości komercyjnych, firmy HR, akademickie inkubatory przedsiębiorczości);
15) podejmowanie działań związanych z promocją gospodarczą miasta Rzeszowa (m.in. poprzez opracowywanie katalogów, folderów, filmów i spotów, tematycznych dodatków i advertoriali o tematyce gospodarczej, realizacja kampanii promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny Rzeszowa w regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych środkach masowego przekazu).

8. Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

  9. Wysokość opłat
  nie dotyczy
  10. Rejestry, archiwa, ewidencje

  Rejestry, ewidencje - nie dotyczy.

  Archiwa - zgodnie z § 63. 1. instrukcji kancelaryjnej  teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

  11. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
  -
  12. Informacje nieudostępnione
  nie dotyczy
  Dane opracowania
  Opracował Marzena Furtak-Żebracka 2020.05.28
  Zatwierdził Marzena Furtak-Żebracka 2020.05.28