Aktualności

Uwaga! Zmiana Regulaminu oraz terminu naboru wniosków w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 21.01.2020r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w następującym zakresie:

 1. Zmieniono termin naboru wniosków:
 • Odbiorcy indywidualni: 10 lutego – 30 kwietnia 2020r.
 • Odbiorcy zbiorowi: 2 marca – 30 kwietnia 2020r.
 1. Dokonano zmian wzoru Weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
 2. Wprowadzono dodatkowe kryterium w zakresie posiadania przyłącza gazowego i ciepłowniczego.
 3. Uszczegółowiono, że co do zasady przyjąć należy, iż sieć ciepłownicza jest dostępna w przypadku, gdy sieć ciepłownicza znajduje się na działce Beneficjenta,
 4. Wprowadzono definicję budynku komunalnego, w tym sposób tworzenia list rankingowych dla tych budynków,
 5. Doprecyzowano możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez współwłaścicieli do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie,
 6. Doprecyzowano zapis, że do weryfikacji technicznej należy dołączyć kserokopię uprawnień – uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 7. Uzupełniono o zapis, że nowe urządzenia grzewcze mogą być instalowane w budynkach spełniających poziomy wskaźnika EPh+w,
 8. Uzupełniono zapisy, że do wyjaśnień można wzywać również w zakresie treści weryfikacji technicznej,
 9. Doprecyzowano konieczność zweryfikowania dostępności sieci gazowej i sieci ciepłowniczej na działkach zgłoszonych do projektu – zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej,
 10. Zmieniono limity kosztów dla instalacji w zakresie ciepła sieciowego,
 11. Zmieniono katalog kosztów w zakresie ciepła sieciowego
 12. Doprecyzowano sposób dokumentowania kryterium społeczno-ekonomicznego dla odbiorców zbiorowych,
 13. Uspójniono ww. zmiany we wszystkich dokumentach we wskazanym zakresie
W najbliższym czasie zostanie dokonana zmiana weryfikacji technicznej dla odbiorców zbiorowych.

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na stronie Stowarzyszenia ROF (https://rof.org.pl/dokumenty/).

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl.

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi