Aktualności

Rekrutacja do projektu „Po stronie rodziny”

Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników do projektu  pn. „Po stronie rodziny”.

Rekrutacja trwa od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: 

  1. pełnią funkcję rodziny zastępczej na terenie miasta Rzeszowa
  2. zamieszkują wraz z rodziną zastępczą na terenie miasta Rzeszowa
  3. nie korzystały dotychczas z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – oświadczenie uczestnika.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie ciągłej, do wyczerpania dostępnych miejsc. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji, osób z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie projektu/rekrutacji pn. „Po stronie rodziny”. Dokument ten wraz ze wzorami formularza zgłoszeniowego oraz innych niezbędnych załączników dostępny jest w wersji papierowej w biurze projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej: http://www.mopsrzeszow.pl/a,109,po-stronie-rodziny-w-rzeszowie-nr-projektu-rppk080900-18-000120

W przypadku pytań dot. naboru prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 17 863 02 53 wew. 47.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

  • Osobiście w Biurze Projektu, ul Skubisza 4, w godzinach od 7:30 do 15:30;
  • Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26,
    35-025 Rzeszów;
  • Elektronicznie (w formie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl (W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy przekazać przy podpisaniu Umowy uczestnictwa w Projekcie).

W celu zwiększenia dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami – w przypadku trudności z dostarczeniem przez nich dokumentów rekrutacyjnych do punktów rekrutacyjnych przewiduje się możliwość ich odbioru przez asystenta projektu, który dostarczy dokumenty do MOPS.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.