Aktualności

Dofinansowanie projektu pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”

W dniu 21 czerwca br. Lider Projektu - Miasto Łuck podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”. Gmina Miasto Rzeszów pełni w ramach projektu rolę partnera.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który od 17 lat wspiera procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących tereny wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi.

Wartość całkowita projektu: 61 700,00 EUR

Wartość dofinansowania: 55 530,00 EUR

Wartość zadań Gminy Miasto Rzeszów: 29 670,00 EUR (ok. 133 515,00 zł)

Termin realizacji: 01.09.2021 - 31.08.2022

 

Lider projektu: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łucka, ul. Bohdana Chmielnickiego 19, 43025 Łuck, Ukraina

Partner projektu: Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

 

Nr mikroprojektu: PLBU.01.02.00-UA-1085/20

Cel ogólny projektu: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka poprzez ochronę i promocję zasobów naturalnego dziedzictwa obszarów rzecznych i obszarów do nich przyległych.

Cele szczegółowe projektu:

  • Poprawa infrastruktury zasobów naturalnego dziedzictwa w Łucku i w Rzeszowie.
  • Zwiększenie kompetencji władz lokalnych w obszarze promowania i ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego.
  • Promowanie zasobów dziedzictwa naturalnego Łucka i Rzeszowa wśród ich mieszkańców i turystów.

Opis projektu: Projekt skupia się na wykorzystaniu ukrytego i do tej pory mało eksponowanego dziedzictwa naturalnego obszarów rzecznych i terenów do nich przyległych w Rzeszowie i w Łucku (Ukraina). Oba miasta posiadają w tym zakresie podobny potencjał jednocześnie mierząc się z podobnymi wyzwaniami i problemami.

Nadrzędnym celem podejmowanych w ramach projektu działań jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka poprzez promocję i ochronę dziedzictwa przyrodniczego miejskich rzek i terenów nadbrzeżnych. Projekt przewiduje rozszerzenie współpracy transgranicznej partnerów projektu poprzez uczestnictwo ich przedstawicieli w wizycie studyjnej w Rzeszowie, wymianę doświadczeń w zakresie ochrony środowiska naturalnego, dzielenie się najlepszymi praktykami w  tym zakresie, szkolenia.