Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Stowarzyszenia ROF pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne, kotły na biomasę

W dniu 2 kwietnia 2021 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (lider projektu) opublikowało w miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym z podziałem na 2 części:

  • Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne,
  • Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

Całe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/df563335-3137-4421-b308-142e96441f9b  

Na wskazanej stronie internetowej zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami, a w przysżłosci będą publikowane wyjaśnienia treści SIWZ, infomacja z otwarcia ofert itp.

Termin składania ofert upływa 7 maja 2021 r. o godz. 13:00.