Aktualności

Środki dla Gminy Miasto Rzeszów na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu Domów Pomocy Społecznej

W dniu 16 października 2020 r. zostały podpisane 4 umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektorów rzeszowskich Domów Pomocy Społecznej na otrzymanie grantów w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Wsparcie otrzymały:

  • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie
  • Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
  • Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie
  • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie

W ramach projektu rzeszowskie DPS otrzymają wsparcie w zakresie dodatkowego wynagrodzenia dla personelu oraz zakupu środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania to 228 696,89 zł.

Okres realizacji: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020