Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Aktualizacja 21.05.2020r. Wykonanie oraz dostarczenie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych oraz pamiątkowych w ramach projektu nr RPPK.06.05.00-18-0001/19 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Zamawiający - Gmina Miasto Rzeszów, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie oraz dostarczenie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych oraz pamiątkowych w ramach projektu nr RPPK.06.05.00-18-0001/19 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WP na lata 2014-2020  oraz z Budżetu Państwa.

Załączniki: