Aktualności

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że jest możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przez podróżnego za pomocą kasownika

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że jest możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów przez podróżnego za pomocą kasownika.

Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom  od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

 Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki:

Przesłać niżej wymienione dokumenty na adres: bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl (adres ten służy tylko do zapisania uprawnienia do bezpłatnego przejazdu dla ucznia).

  1. W temacie wpisać imię i nazwisko ucznia, dla którego będzie zapisane uprawnienie;
  2. W treści maila wpisać PESEL oraz numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej na której winno być zapisane uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

Skany lub zdjęcia dokumentów muszą być czytelne, nie budzące wątpliwości:

  • Skan lub zdjęcie (obie strony) ważnej legitymacji szkolnej na rok 2020/2021 oraz:
  • Skan lub zdjęcie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wpisanym adresem zamieszkania (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) – za poprzedni rok kalendarzowy (2019), potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.
  1. Dokumenty winny być kompletne. W przypadku braku wymaganych danych, uprawnienie do bezpłatnych przejazdów nie będzie zapisane. Skany dokumentów muszą być wykonane
    w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.
  2. Dane zostaną wprowadzone w ciągu 8 dni roboczych od daty otrzymania maila.
  3. Po weryfikacji dokumentów o wprowadzeniu bezpłatnego przejazdu do systemu podróżny zostanie poinformowany mailowo i będzie zobowiązany do zapisania uprawnienia na RKM w kasowniku.
  4. Zapisanie uprawnienia na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej musi nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o możliwości zapisania uprawnienia.

 

Uwaga: Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na RKM Instrukcja zapisania w kasowniku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej. Posłużenie się cudzymi lub fałszywymi dokumentami  jest niezgodne z przepisami polskiego p