Obwieszczenia

Obwieszczenie SR-III.6131.273.2019

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

  Rzeszów 14 stycznia 2020r.

 

SR-III.6131.273.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) zawiadamiam, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” z siedzibą przy ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na działkach nr 1675/3 ( 2 szt.), nr 1675/5 (3 szt.), nr 1675/6 (1 szt.) w obrębie nr 208 położonych przy ul. Rejtana w Rzeszowie.

Strony mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miasta Rzeszowa, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, pok. 10, w godzinach: 7 30 - 15 30.

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zmianami), organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z czym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 (parter – korytarz) i tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz) w dniu 14 stycznia 2020r.

 

 

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                        Urzędu Miasta Rzeszowa       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Nowe Miasto’ w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów
  2. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl);
  3. SR-III A/a.