Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.165.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA        

Rzeszów, 13 października 2021r.

SR-III.6131.165.2021

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021r. poz. 735) zawiadamia się o wydaniu decyzji z dnia 13 października 2021r. znak: SR-III.6131.165.2021 zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1710 w obrębie nr 215 położonej przy
ul. Krynickiej 6; 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 1395/5 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Dukielskiej 13; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1277 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Strzyżowskiej 65 A oraz 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1713/4 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Dukielskiej 5 w Rzeszowie oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1279 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Strzyżowskiej 69 w Rzeszowie  (łącznie zawnioskowano 7 sztuk drzew).

Decyzja została wydana na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant z siedzibą przy ul. Słonecznej 2 w Rzeszowie.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 10) od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1530.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia w innej formie  publicznego ogłaszania zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej; w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 7 (parter – korytarz) w dniu 13 października 2021r. W myśl art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony obwieszczeniem w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

                                                                      

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

                                                                      

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania według wykazu poinformowano w formie obwieszczenia, zgodnie
  z art.49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl)
 2. SR-III A/a

Informacja dotycząca danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych aktów prawnych wskazanych w niniejszym piśmie oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  a w zakresie dobrowolnego podania numeru telefonu lub adresu e-mail podstawę prawną stanowi Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy oraz archiwizacji wynikających z Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego.
 7. Posiada Pani/Pan na zasadach przewidzianych w RODO prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawienia),

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail, której cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

- żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,

- wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji,
  gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, odmowa podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne.