Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.206.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 13 października 2021r.

SR-III.6131.206.2021

 

OBWIESZCZENIE  

 

o wszczęciu postepowania administracyjnego
 i ogłoszenie o rozprawie administracyjnej połączonej z oględzinami terenu

 

Działając na podstawie:

 • 61 § 4, art. 75 , art. 85, art. 89, art. 94 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 1. Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku znak EG/2284/2021 Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” z siedzibą przy ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 27 sztuk drzew:
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1675/5 ( ul. Rejtana 24),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1674/46 (ul. Popiełuszki 8),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1674/31 (ul. Popiełuszki 22-20-20A),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1674/23 (ul. Świadka 5-Seniora),
 • 5 sztuk drzew rosnących na działce nr 1674/17 (ul. Świadka 3 -Seniora),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1674/24 (ul. Świadka 1-7),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1681/11 (ul. Pelczara 6-Kręgielnia),
 • 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 1718/6 (ul. Pelczara 1, 5-4),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1081/21 (ul. Podwisłocze 4-SP),
 • 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 1081/23 (ul. Podwisłocze 10A),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1717/8 (ul. Podwisłocze 6-12),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1717/7 (ul. Podwisłocze 12),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1658/6 (ul. Podwisłocze 26),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1654/3 (ul. Podwisłocze 38-40)
  w obrębie 208 w Rzeszowie.

Na podstawie art. 10 ustawy Kpa informuję, że można zapoznać się z aktami zebranymiw przedmiotowej sprawie. Dokumenty będą wyłożone do wglądu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pokój nr 10, w godzinach pracy urzędu oraz na rozprawie administracyjnej. Ponadto można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów.

 1. Zarządzam w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 1200 rozprawę administracyjną połączoną z oględzinami terenu w w/w sprawie. Punkt zborny wyznaczam przy budynku Rejtana 24 w Rzeszowie

Równocześnie na podstawie art. 90 § 2 pkt 1 ustawy Kpa wzywam do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów  lub innych dowodów mających znaczenie w sprawie oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub poprzez pełnomocników posiadających stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zgodnie z art. 94 § 1 Kpa nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 1. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej połączonej z oględzinami terenu oraz dokonania dalszych czynności dowodowych informuję, że sprawa nie może zostać zakończona w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, wyznaczam nowy termin zakończenia sprawy do dnia 31 grudnia 2021 r. Ponadto informuję, że stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia na zasadach określonych w art. 37 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 Kpa, w związku z czym niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa w dniu 13 października 2021r.

 

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto”, ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów
 2. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu (parter –korytarz)
 3. SR-III-a/a