Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie - RZ.RUZ.4231.37.2021.JP

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2021 r., znak: RZ.RUZ.4231.37.20121.JP, uchylającej w całości decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poslkie w Krośnie nr 407/2021/ZUZ z dnia 30 lipca 2021 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.91.2021.KW, w której odmówiono Gminie Miasto Rzeszów udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do wód potoku Paryja wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace wyloty kolektorów deszczowych o nr 520, 521, 530, 531, 532, 533, 534 zlokalizowane na działce o nr ewid. 1157, 1387, 731, 986/1 obręb 223 Rzeszów - Zwięczyca II, gm. Miasto Rzeszów.

Załączniki: